קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

מורה שהחישוב היטיב עימו קיבל את עדכון הפנסיה החדשה כולל הפרשים בגין חודש ינואר .2021 תשלח המדינה 2021 עם קבלת משכורת יוני מידע בדבר ההפרשים המגיעים למורה על סך התקופה מאז פרישתו, וכן מידע בדבר פריסת התשלומים העתידיים. שנים ומעלה בקרנות ותיקות 35 צבירה של הינני חוזרת ומזכירה שחשוב והכרחי שמורים שנים ויותר, ומפקידים לקרן צוברת 35 העובדים ותיקה, יבדקו את המשך כדאיות הצבירה בקרן הוותיקה. לכן חשוב להתייעץ עם יועץ פנסיוני חיצוני*.

ייעוץ פנסיוני למורים המבוטחים בפנסיות מקבילות

היננו ממליצים למורים המבוטחים בו זמנית הן בפנסיה תקציבית הן בפנסיה צוברת ותיקה לבדוק את נושא תחשיבי הפנסיה בעזרת יועץ פנסיוני חיצוני**. אנו ממליצים על כך בעיקר נהל הגמלאות, משמע האוצר, ִ לאור העובדה שמ מחשב פנסיות מקבילות באופן שונה מזה שהיה נהוג בעבר, ומבצע הפחתה של הפנסיה. ** לקבלת החלטות מושכלות מומלץ לפנות ליועץ פנסיוני חיצוני המסובסד ע"י ארגון המורים. (כוללמסלקה). למעוניינים, ₪418 : העלותלמורה יש לפנות אל המחלקה לפנסיה בארגון המורים, במייל או בטלפון, לקבלת ההפניה.

קשר הודעות הארגון

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

יו״ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו״ר דירקטוריון הקרן michal@agur.org.il כתובת דוא״ל: | 03-5162135 : טל’ המחלקה

מערכת מקוונת להגשת בקשות ליציאה לשנת שבתון באתר קרנות ההשתלמות

ולהגיש את בקשתם www.kereni.co.il בהתאם להנחיות המפורטות. גם השנה עומדת לרשותכם המערכת המקוונת להגשת אישור תוכנית הלימודים.

עמיתים יקרים,

המערכת המקוונת לבדיקת זכאות והגשת בקשה ליציאה לשנת שבתון לשנת הלימודים תשפ"ב נפתחה! עמיתים הזכאים ומעוניינים לצאת לשנת שבתון לצורך השתלמות, מוזמנים להיכנס לאתר "עגור"

אנו מאחלים לכם שנת השתלמות פורייה ומהנה

חג פסח שמח

17

Made with FlippingBook Publishing Software