קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

מורה להיסטוריה בתיכון "רעות" לאמנויות חיפה | מיכאל זלוטין

covid- 19 ימי

ךְ ֶ ר ֶ דּ ַ בּ

2022

ךְ ..." ֶ ר ֶ דּ ַ ךָ ב ְ תּ ְ כ ֶ ל ְ ךָ וּב ֶ ית ֵ ב ְ ךָ בּ ְ תּ ְ ב ִ שׁ ְ "...בּ ים ו' ז') ִ ר ָ ב ְ (דּ

נוּ. ְ ע ַ ד ָ ר י ָ ב ְ ד כּ ַ ח ַ ינוּ פּ ֵ יּ ַ ת ח ַ רוּצ ְ מ ִ בּ ם, ִ י ַ תּ ְ ים וּשׁ ִ ר ְ שׂ ֶ ים ע ִ ר ְ שׂ ֶ ת ע ַ נ ְ ל שׁ ֶ ים א ִ צוּצ ְ נוּ ר ְ ד ַ ע ָ צ נוּ, ֵ ת ָ מ ְ שׁ ִ ת נ ֶ ים א ִ עוֹט ה. ָ כ ֵ סּ ַ ק מ ֶ נ ֶ ח ְ בּ ג, ֶ ר ֶ ל א ֶ יר שׁ ִ ו ֲ ים א ִ מ ְ נוֹשׁ ה. ָ יע ִ ג ְ נ ִ ים בּ ִ א ֵ ר ְ י ינוּ, ֵ יּ ַ ת ח ַ רוּצ ְ מ ִ בּ נוּ. ְ ע ַ ד ָ ר י ָ ב ְ י כּ ִ קּוֹרוֹנ ַ ת ה ֶ ו ָ מּ ַ שׁ ה ֵ מ ְ ר ֶ ח שׁ, ֶ ר ֶ ינוּ ח ִ ה ָ ת ְ נוּ ו ְ ע ַ ס ָ ט פּ ַ א ְ ל שׁ? ֶ מ ֶ ינוּ א ִ י ָ מוֹל? ה ְ ת ֶ שׁוֹם? א ְ ל ִ אן שׁ ָ ינוּ כּ ִ י ָ ה נוּ, ְ ח ַ ט ָ ים בּ ִ אוֹב ְ כ ַ מ ְ ינוּ בּ ֵ יּ ַ ת ח ַ רוּצ ְ מ ִ בּ א. ֵ פ ָ ר ֵ נוּ נ ְ ר ַ מ ָ סּוּן א ִ ב ח ַ ה ַ י ְ בּ ם, ִ י ַ תּ ְ ים וּשׁ ִ ר ְ שׂ ֶ ים ע ִ ר ְ שׂ ֶ ת ע ַ נ ְ ל שׁ ֶ ים א ִ צוּצ ְ נוּ ר ְ ד ַ ע ָ צ

ךְ, ֶ ר ֶ דּ ַ ים בּ ִ כ ְ לּ ַ ה ְ ינוּ מ ִ י ָ ה ְ ו נוּ. ָ ת בּ ֶ כ ֶ לּ ַ ה ְ ךְ מ ֶ ר ֶ דּ ַ ה ְ ו , ַ רוּח ָ ים בּ ִ יט ִ בּ ַ ינוּ מ ִ י ָ ה ְ ו נוּ. ָ ה בּ ָ ב ְ שׁ ָ נ ַ רוּח ָ ה ְ ו ה? ָ נ ָ ר: "א ַ מ ָ ב א ֵ לּ ַ ה ְ ו ך?" ֶ ר ֶ דּ ַ יל ה ִ ה תּוֹב ָ נ ָ א ה בּוֹ: ָ ב ְ שׁ ָ ד נ ֵ ה ַ כּ ַ רוּח ָ ה ְ ו ן" ִ י ַ הּ א ָ שׁ בּ ֵ יּ ֶ ךְ, שׁ ֶ ר ֶ דּ ַ ל ה ֶ "א

ב. ֵ ט אוֹה ָ בּ ַ ים מ ִ ק ְ ד נוֹשׁ ָ יּ ַ י ה ֵ ק ְ פּ ְ ר ַ מ ְ בּ ינוּ, ֵ יּ ַ יד ח ִ ת ָ ת ע ֶ ינוּ א ִ א ָ ים ר ִ כּ ַ שׁ ְ ח ַ מ ְ בּ זוֹר. ָ מ ְ נוּ ל ְ שׁ ַ ים נוֹא ִ ין אוֹנ ֵ ד א ֶ ס ֶ ח ְ בּ

ם ִ י ַ תּ ְ ים וּשׁ ִ ר ְ שׂ ֶ ים ע ִ ר ְ שׂ ֶ ת ע ַ נ ְ שׁ ִ בּ ם ִ י ַ ת ָ פ ְ אוֹן שׂ ְ מ ִ צ ְ בּ ים. ִ כּ ַ ח ְ נוּ מ ְ ח ַ נ ֲ א

34

Made with FlippingBook Publishing Software