קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

חברי ארגון המורים

שובר יוקרתי יינתן בפתיחת )1( חשבון חדש!

הבנק הבינלאומי בשיתוף ארגון המורים, מעריך את השקעתכם בדור העתיד שלכם זה הזמן שלנו להשקיע בהגשמת החלומות

הלוואה מסובסדת ע”י ארגון המורים )2( בריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ”ל

הלוואה לכל מטרה )3( בניכוי מהשכר למעבירי משכורת

ריבית החשכ”ל

סכום ההלוואה תקופת ההחזר

שיעור ריבית

סכום ההלוואה תקופה ההחזר

בלבד! )2( 0.79% ללא התחייבות להעברת משכורת!

חודש 36 עד

₪ 30,000 עד

לשנה P -0.5%

חודשים 60 עד

₪ 100,000 עד

)5( הלוואה לרכישת רכב פרטי חדש בבינלאומי תוכלו ליהנות מהלוואות בסכום של עד (הנמוך מביניהם) ₪ 150,000 משווי הרכב או עד 100%

הלוואה לכל מטרה )4( בריבית משתנה למעבירי משכורת

שיעור ריבית

סכום ההלוואה תקופה ההחזר

תקופה וריבית חודשים 60-120 לשנה P +1.9%

סכום ההלוואה תקופה וריבית חודש 60 עד לשנה P +0.5% ₪ 120,000 עד או

P +0.2% - החל מ לשנה

חודשים 60 עד

₪ 150,000 עד

הבנקאים שלנו ממתינים לכם! 052-4473391 אמנון רקובר | 052-4473491 איתן משריקי | 052-4473608 אורית רודין

פותחים חשבון באופן מקוון בזמן שמתאים לכם וחוסכים זמן!

מתאמים פגישה לפתיחת חשבון סרקו את הקוד לקביעת פגישה )7( לפתיחת חשבון

פותחים חשבון ישירות מהנייד סרקו את הקוד להורדת )6( האפליקציה ולפתיחת חשבון

2

1

"ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי ומפורסמת ע"י הבנק. : )P( ריבית פריים ) ההלוואהתישאריביתקבועהבשיעור ריביתהחשכ"להידועהבמועדהחתימהעלבקשתההלוואה (ריביתהחשכ"ל -שיעור 2( . ) הבנקאינו אחראי לטיבהמוצראו השירות 1( . הבנק/ארגוןהמוריםרשאיםלשנותאתתנאיהלוואת 04/2021 ריביתעלהלוואותלעובדיהמדינההמתפרסםמעתלעתע"יהחשבהכללי במשרדהאוצר). ריביתהחשכ"לנכונהל ) הלוואותבניכוישכר יוענקו בכפוףלקבלתהפניהחתומהע"י המעסיק ובכפוףלקיוםהסכםהתקשרותמולהבנק ובהעברתמשכורתלבנק. 3( החשכ"לאו להפסיקהבכלעת. ) הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. 5( . ש"ח ומעלה. ההלוואה אינה מיועדת למחזור הלוואה קיימת 4,000 ) ההלוואה תינתן למעבירי משכורת בגובה 4( ) השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו. ככלל, 6( . כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק ) התהליך אינו מהווה בקשה מלאה לפתיחת חשבון ובקשתך תיבחן ותושלם במהלך 7( . השירות מיועד ללקוחות יחידים (לא עסקיים), בגירים, שהינם תושבי ישראל בלבד פגישה אישית בסניף. השירות ניתן לתושבי ישראל שאינם מנהלים חשבון בבנק הבינלאומי. תוקףההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצריםהמפורטים לעיל כפופים לתנאיםהמלאיםהמפורטיםבמסמכי הבנק ולפי העניין גםבאתר הבנק כללי: , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. www.fibi.co.il פרסום זהאינו מהווההצעהאו התחייבותלהעמדתאשראי ואין לראותבפרסום זהמשוםהסכמהאו התחייבותלמתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקבכפוף לשיקול אשראי: דעתו הבלעדית של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

www.fibi. co.il | *2354

Made with FlippingBook Publishing Software