קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

לבנה ניר | מחלקת כספים

יו״ר מחלקת כספים

קשר הודעות הארגון

תגמולי מילואים למשרתים במילואים

– כל מי שנקראו לשירות הזכאים לתגמול , ומי 8 מילואים פעיל, כולל בצו חריג, כגון צו ששירתו שירות חד-יומי או חצי-יומי. – התשלום המינימלי עבור יום שיעורי התגמול ועבור חודש ₪ 215.17- מילואים לא יפחת מ ) ואילו 2023 (נכון לשנת ₪ 6,455 מילואים הוא התשלום המקסימלי עבור יום מילואים הוא ) ועבור חודש 2023 (נכון לשנת ₪ 1,582.17 אולם לתקופת המלחמה .₪ 47,465 מילואים .₪ 300 הוגדל תשלום המינימום ליום לסך של 1,100 בנוסף, הביטוח הלאומי משלם מענק בסך ימי מילואים ומענק נוסף בסך 8 למשרתים מ- ₪ . 14 למשרתים שלהם ילד/ה עד גיל ₪ 2,000 – התגמול מאושר ע"י הביטוח תשלום התגמול הלאומי עבור כל יום שירות, בכל ימות השבוע, ולא רק עפ"י ימי העבודה בביה"ס. מי שעבד וגם שירת במילואים באותו יום, או מי ששירת במילואים ביום חופשתו, זכאי לשכר העבודה הרגיל וגם לתגמול המילואים. הביטוח הלאומי שולח למעסיק ולמשרתים במילואים הודעה לגבי סכומי התגמול המגיעים להם. ככלל, תשלום לעובד שכיר בשכר חודשי ייעשה באמצעות המעסיק לשכיר. לשלם לעובד תשלום על חשבון המעסיק חייב התגמול בסכום שהיה משולם לו בגין עבודתו לולא שירת במילואים. המעסיק ינכה מהתשלום דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס

הכנסה, וכן חייב להמשיך לנכות ולהפריש כספים לקרן הפנסיה, קרן השתלמות וקופות הגמל כפי שהיה נהוג קודם לשירות המילואים. במקרה שהביטוח הלאומי העביר למעסיק סכום גבוה יותר מהסכום שהמעסיק שילם לעובד על חשבון התגמול, הרי שעל המעסיק להעביר לעובד את . אין להפחית מההפרש כל סכום שהיה ההפרש משולם לעובד בכל מקרה, כגון שכר העבודה ותשלומים תקופתיים כמו דמי הבראה. דין תשלום ההפרש כדין שכר עבודה. מהפרש זה אין מנכים ו/או מפרישים לקרנות ולקופות גמל. הגשת תביעה אישית נדרשת במקרים שלהלן: במוסד להשכלה סטודנט ב) עצמאי א) עובד יותר בחופשה ללא תשלום גבוהה ג) עובד שכיר עובד יום לפני המילואים ד) שכיר שהוא 60 מ- 75 (שעות אפקטיביות) שעבד פחות מ- שעתי החודשים שקדמו לשירות ה) שכיר 3 ימי לוח ב- , מקבל התגמול יותר ממעסיק אחד שעובד אצל ממעסיקו העיקרי ומבקש השלמה לגבי המעסיק האחר. מומלץ ונכון לקרוא הנחיות מדויקות ומלאות באתר הביטוח הלאומי. https://www.btl.gov.il/benefits/Reserve_ Service/Pages/default.aspx כמו כן מומלץ לבדוק שהמעסיק שילם את השכר וההפרש בהתאם לזכאות האישית ואישור הביטוח הלאומי.

חזק חזק ונתחזק!

16

Made with FlippingBook Ebook Creator