קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

אבי פסקל | המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

יו״ר המחלקה לכספים, מינהל, משאבי אנוש ורכש

קשר הודעות הארגון

ובאילת, ובשאר המקומות שהיו בהם מורים מפונים. » חילקנו רמקולים אלחוטיים המתחברים לטלפונים ולמחשבים לאלפי מפונים. » חילקנו ציוד לחדרי המורים בבתי הספר המאולתרים שהוקמו במקומות שאליהם הופנו המפונים. » מאות גמלאי הארגון התנדבו להחליף זמנית את המורים החסרים בגלל גיוס מורים מבתי הספר. » עובדי הארגון התנדבו לסייע לחקלאים, ועזרו בקטיף.

ארגון המורים משתתף בכאב ובצער הרב של משפחות הנרצחים והחטופים. הארגון מרכין ראשו ועומד דום לזכרם של המורים והתלמידים ששילמו בחייהם או בחירותם על ידי בני עוולה. על אף הימים הקשים שנפלו עלינו בחודשיים האחרונים, ארגון המורים פתח ביוזמות ופעילויות סיוע למורים ולתלמידים שפונו מבתיהם. » הכנו תרומה של מאות מחשבים ניידים לחברי ארגון המורים אשר פונו מבתיהם. מחשבים ניידים חולקו למורים חברי ארגון המורים הנמצאים בבתי המלון בירושלים

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות

יו״ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו״ר דירקטוריון הקרן michal@agur.org.il כתובת דוא״ל: | 03-5162135 : טל׳ המחלקה

: עמיתה משתלמת היולדת במהלך דמי לידה שנת ההשתלמות או אחריה, בתקופה שתיקבע במאי ואשר 19 בדירקטוריון החברה, החל מיום חודשים לאחר תום שנת 10 לא תעלה על ההשתלמות, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים או אינה זכאית כלל לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, תקבל מהקרן את השלמת דמי הלידה בשיעור יחסי המשלים עד לגובה דמי הלידה המלאים הנהוגים במוסד לביטוח לאומי. הבסיס לחישוב דמי הלידה האמורים יהיה בגובה "מענק ההשתלמות" המוסבר במסמך זה. תביעה לתשלום דמי לידה ניתן להגיש לחברה עד שנה מתאריך הלידה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר האינטרנט של החברה. אם עמיתה קיבלה החזר דמי לידה מהביטוח הלאומי בגין עבודתה המאושרת במהלך שנת ההשתלמות, לא יופחת סכום זה מהחזר דמי הלידה המגיע מקרן ההשתלמות. החזר דמי לידה בתקופה שלאחר שנת ההשתלמות יחושב עפ"י שלושת המענקים האחרונים שלפני תקופת הלידה.

זכויות החבר בשנת השתלמות : משתלם פטור מתשלום מס הכנסה מס הכנסה מהמענק. עמית שאינו עובד בשנת ההשתלמות זכאי, בהתקיימות תנאים מסוימים, להחזר ממס הכנסה בעבור התקופה שקדמה ליציאתו להשתלמות ואף בתום ההשתלמות ובמהלך השנה ועם חזרתו לעבודה. לשם הגשת בקשה לקבלת ההחזר האמור, יפנה המשתלם לפקיד השומה שבאזור מגוריו, לפי רשימת פקידי השומה המפורטת באתר רשות המיסים. לשם כך עליו להגיש למשרד מס הכנסה . אישור חופשה ללא תשלום 1 את הטפסים האלה: . תלוש משכורת של חודש אוגוסט. 2 (חל"ת) : בשנת ההשתלמות ישלם החבר ביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי בתעריף סטודנט, ישירות למוסד לביטוח לאומי. הקרן מחזירה לו את התשלומים לפי הקבלות. את התשלום לביטוח בריאות ממלכתי הקרן אינה מחזירה.

15

Made with FlippingBook Ebook Creator