ארגון המורים - השתלמויות תשע"ח 2017-2018

¨°¬¼¥ ±¶ ±¸©¤

±½¦¸² °©²¦ ¤°° °…«¾©¶½ ¾©½¼ µ¼©» ¾©¼¬² ¾½¶² ¨§©¥¶© ¨¸¤ °½ ¨¦©°©´¯¬© ¨¼©¤¾¨ ¾¼¯¨ §©²° ¤½©´ ¨§©¥¶© ¨¸¤ °½ ¨¦©°©´¯¬ ¨¼©¤¾ ¾°°©¯¨ ¨¸»² ±§©²° ¾´¯¾ °°©¯ µ¼©»¨ ¾©½§« ¾©»´¯¬¥ ¼¾©¥ ±¾©¯¤¨ ±°¦¨ ¼²©« ±¶ ¾©´¬» ¾©º©¥»¥ µ¼©»¨ ¾½¶² °…©«¥ °¥©»²¯ ¾©²§»¾²© ¾©°¬² ¾©«¯©´ ¨º¼² °¯©¤¨ ¹©¼¶© ¹©¼¶¥ ¨ª©°¬¨ ¾©´¯©¾² ±¼¯©²¨ ±¼©¬§´©» ±¸½ ¨°¬¼¥ µ´¨© ¾°¦ ¾©²°¾½¨¨ ¯¼¤¾© ±©»² ¥¥¤ °¾ µ¼©» ¼¸µ¨ ¾¥ ¨°¬¼¥ ¨¤¦ ¾ ¤ ¥¯¼¨ ‡«¼ ¨¼©¬§´©»° ¨©»¾ «¾¸ ¨°©¦µ ² §¶ ‡¥ ±©¾©¶½¥ ² ¥¥¤ °¾ µ¼©» ¼¸µ¨ ¾¥ ¨°¬¼¥ ¨¤¦ ¾ ¤ ¥¯¼¨ ‡«¼ ¨¼©¬§´©»° ¨©»¾ «¾¸ ¨°©¦µ ² §¶ ‡¥ ±©¾©¶½¥ ² ¾©¼¶¨ ±¼²©«¨ ¼©¥¶ ±©°½¾ °°©¯ Ž ·µ©¨° ©½¼§³©¾¥½¥ ±¼©² ¾©¸¼½ ¾©¼§»© °©µ¸ °¯ ±´©½¨ ¼²«¨ ¦©µ ¨»²¼»¨ ±°©¶ ±¶ ¾©¼¯¨ §©²° ¤½©´ ¼©º »©¼²© ¨¬¼« ¦©¦ª ¨¶¥º ±´¥©¤ °¶ ¾©¼§» ±«¬½²¥ °©µ¸ «¬½²¥ ¨§©¥¶ ²¼» °©µ¸ ³¦´²© ¨©©¶½ ±¶ ¨§©¥¶ ©¬¸¼¦µ ¨»¾¶¨ ½¥© ¥©¬¼ ¼²« ¥¦ °¶ ½¸©« ¾©°¬² ¾©«¯©´ ¨º¼² 6JG #TV .GCIWG »¼©©´ ¾¼¦©¥ ¾¾©ª« ¾©´²¤° ¨º¼²© ¾¥º¶² ¾¤»²¼» ³²µ©¼¦ ¾¼¸¤ ¾©²°¾½¨¨ ¯¼¤¾© ±©»² ¥¥¤ °¾ µ¼©» ²¼» ¥©º¶° ©§©¬µ…¼²«† µ¼¸ ¨½² ±« ‡«¼ ¨¾¥ ¾¼¯ª² ² §¶ ‡¦ ²¨´©º µ´ µ¼©» ²¼» ¥©º¶ ±½¦¸² °©²¦ ¤°° °…«¾©¶½ ¾©½¼ µ¼©» ¾©¼¬²

µ¼©»

¥¥¤ °¾

²¼» ¥©º¶° ©§©¬µ…¼²«† µ¼¸ ¨½² ±« ‡«¼ ¨¾¥ ¾¼¯ª² ² §¶ ‡¦ ²¨´©º µ´ µ¼©»

³©º° ³©½¤¼¥ ¾²²¶¨ ¨¼§¾»¥ ¾©½¼ µ¼©» °©²¦ ¤°° ¾©½¼ µ¼©» ¾©²°¾½¨¨ ¯¼¤¾© ±©»² ¼©º µ¼©» °…«¾©¶½ ¼©¨¬ ´©¼ ¨º¼² ±¶ ±©¤¾¥ µ¼©»¨ ¯¼¤¾ ®¼§ µ¼©»° ¨²½¼¨¨ ¨¼§¾»¨ ±¼©²¨ ³©¦¼¤ °½ ¾©©²°¾½¨ «² §¥°¥

ª¯¼²¨© ¥¥¤ °¾

¾²²¶¨ ¨¼§¾»¨ ¾´¸ ±©¥´¼¦ ‡«¼ °©² ¦¼¥´¬©¼ ‡«¼ ¾©¥¼¾¨ °¯¨ ¾©¸©» º…°½¤¼

°©µ¸ µ¼©»

±¶ ±©¤¾¥ µ¼©»¨ ¯¼¤¾ «² ®¼§ µ¼©»° ¨²½¼¨¨ ¨¼§¾»¨ §¥°¥ ±¼©²¨ ³©¦¼¤ °½ ¾©©²°¾½¨

°…«¾©¶½ ¼©»©¥ ³¸¬µ ¨º¼²

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker