ארגון המורים - השתלמויות תשע"ח 2017-2018

º¼¤ °°¯ ±´©©»² ±µ¼©» ±« ¼©½¯© ¾©¤¼¥ ¾½¤ ¨²º¶¨ ¤½©´¥ ±µ¼©»

¨«²º° ¨»«½² ¾©¦¨´² «©¾¸© ¾½¤ ¨²º¶¨° ³©²¤

°…«¾©¶½ ½§« »¸©¤° ¼¯©² ³©º ±¶ °©²¦ ¨¥©« µ¼©» ¾©¼¬²

¾©¦¨´²© ²º¶¨ °©¨´¨ ±©§» ¾¥©« ¨¥½«© ¾²º¶ ¾©¶§©² ¾½¤ ¨²º¶¨© ³©²¤ ¾¯©´«© ¾½¤ µµ¥¯ ¾½¤ ¾©¶§©² ¾²º¶ ¨²½¦¨ ¾½¤ ¾©¦¨´²° ¨»«½² ¨»«½ ²¼©¦ °½ ¨¾©¥½« ¾©²¦§¼¸ ©¨ª «°º¨°² ©´¾©¤ ¶´©² ¨² ¨«°º¨° ¾©«¾¸²© ¨«°º¨° ¾©¦¨´² «©¾¸ ¾¥©«¨ ¨¥½«¨ °½ ¨¾¶¸½¨ ¨¾½¯¼° ±¯¼§¨© ¾²º¶ ¨¯¼¶¨ ¾©¦¨´²© ¨²º¶¨ ¾½¤¨ ¾©¨ª¨ «©¾¸© ³©ª«¨ ¾´¥° ±¯¼¶ ¾¯©´«© ¾½¤

§©²° ¤½©´

¾©«©¾¸© ¾©¼©¦µ ¾©°¤½ ±´©¬¼µ¥ ¨¸º ±¼²¤² ¾¤¼»

¾©°¬²

±«´² ¾©©º© %$6 ¨¸¼¾©¯µ¸ °¸¬²© ³°¤ ¼¥ ¾¬µ¼¥´©¤¥ ¨º¼² / UE »©§º ¼«½ …¶§¥¾´† °½ ¾©²°¾½¨¨ ¯¼¤¾© ±©»²

¨º¼²

§¶

²

¤ ¼©ª«² ¥ ¼©ª«²

µ¼©»

§¶

²

µ¼©» µ¼©»

§¶

²

¦ ¼©ª«²

¾¥½¥ «©¾¸ ©´¤ ¼¾¤¨

¾©¼¶¨

©´«¥ ¾¼©½»¾¨© ±°²¨ °½ ³²µ» §©µ ¾¾¼¥«© ¾½¦¼ ¨º´¦°¬´¤° ³©²¤

°…«¾©¶½ ½§« »¸©¤° ³©º ±¶ °©²¦ ¨¥©« µ¼©» ¾©¼¬²

¾©©´²©² ¾½¯¼ ¨¥¯¼²© ¾¾¼¥« ¨º´¦°¬´¤ ±©«¾¥ ±¼»«² ±¶ ¾©¼¯¨ ¨¾¯¥ ¨§©¥¶¥ ¾½¦¼ ¨º´¦°¬´¤ ¾©´©¼»¶ ±©½¾¼©½»¾ ¾©´©´¦µ ±¶ ¾©§§©²¾¨ ³¥ ¾¼©½»¾ ¾½¤ ³¥ ¨º»¤¼¬´¤¥ ¾©´©¼»¶© ¾©¼©¤¾ ¾¾¼¥« ¨º´¦°¬´¤ ¨¦©°©´¯¬¨ ³§¶¥ ¾½¦¼ ¨º´¦°¬´¤ ±§²°¾ ±¼©² ±¼©¨ µ«¾½¤ ¨¥½»¨¨ ¾©´©¼»¶ ±µ¶¯ ±¶ ¾©§§©²¾¨ ¾²º¶ ¨¯¼¶¨© ³©«¬¥ ®©´«¥ ±²©½© ¾¥¬»¸¤ ¾¼©½»¾ ¾©©´²©² «©¾¸ ±¬»°¸´©» °©¨´

§©²° ¤½©´

±©¯µ ¾§©¥¶© ¨§²°¨ ¼¾¤¥ ¨°¶¸ ¾©«¯©´

¾©°¬²

±«´² ¾©©º© %$6 ¨¸¼¾©¯µ¸ °¸¬²© ³°¤ ¼¥ ¾¬µ¼¥´©¤¥ ¨º¼² / UE »©§º ¼«½ …¶§¥¾´† °½ ¾©²°¾½¨¨ ¯¼¤¾© ±©»²

¨º¼²

§¶

²

‡¤ ¼©ª«² ‡¥ ¼©ª«² ‡¦ ¼©ª«²

µ¼©»

§¶ §¶

² ²

µ¼©» µ¼©»

°¤¼½§¶©²© ¾©¾¥½¥ °¶¸ ¤° ¼¾¤¨

¾©¼¶¨

º¼¤ °°¯

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker