קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

שנת המס 5102

מדרגות מס הכנסה

שיעור המס

הכנסה שנתית ממשכורת

שיעור המס

משכורת חודשית

קשר הודעות הארגון 11

10% 14% 21% 31% 34% 48% 50%

עד 042,36

10% 14%

עד 072,5

מ- 142,36 עד 000,801 מ- 100,801 עד 088,761 מ- 188,761 עד 067,932 מ- 167,932 עד 084,105 מ-184,105 עד 027,018

מ- 172,5 עד 000,9

מ- 100,9 עד 099,31 %12 מ- 199,31 עד 089,91 %13 מ- 189,91 עד 097,14 %43 מ- 197,14 עד 065,76 %84

זהבה שפר

יו"ר המחלקה לכספים, פדגוגיה ואיכות

מכל שקל נוסף

50%

מכל שקל נוסף

טבלת התקרות - ביטוח לאומי וביטוח בריאות (לעובד) - החל ב- 51.1.1

סה"כ 3.5%

ביטוח בריאות

ביטוח לאומי

3.1%

0.4%

עד 655,5

12%

5%

מ- 655,5 עד 042,34 %7

תזכורת: משיכת קופת גמל לא פעילה עד 0007 ש”ח ללא קנס - רק עד 5102.3.13

על פי הוראת השעה של משרד האוצר, כל חוסך אשר הפקיד לקופת גמל לפני ינואר 8002, הקופה אינה  פעילה, ובקופת הגמל שלו יתרה צבורה של עד 0007 ש”ח נכון  ליום  31.1.1, יוכל למשוך  את כספו  באופן מיידי, בפטור מ- 6102.1.1 ואילך ייגבו מהחוסך דמי ניהול מינימליים של 27 ש”ח לשנה, עבור כל חשבון המנוהל על שמו באחד מהגופים המוסדיים. פרטים מלאים באתר משרד האוצר.

ממס וללא תשלום קנס, עד 5102.3.13 בלבד.

משיכת כספים מקרן ההשתלמות למורים!

לבעלי תעודת זהות ביומטרית: הצילום יהיה משני ספח. + הצדדים, כולל גב התעודה את כל המסמכים הנ"ל יש לשלוח לפי הכתובת: הבנק הבינלאומי קיבוץ גלויות 43 תל-אביב מיקוד 05566 הערה: אין לשלוח את המסמכים בפקס!

עמית שעומד בקריטריונים למשיכת כספים חייב להגיש את המסמכים האלה: • טופס מקורי של בקשה למשיכת כספים; ניתן להוריד אותו באתר האינטרנט של הקרן: www.kereni.co.il • המחאה מבוטלת • צילום תעודת זהות;

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ומזכיר קרן הה שתלמות

Made with