קשר עין גליון 246 ירחון ארגון המורים פברואר 2015

קשר מאמר 28

תמונת אילוסטרציה

של הצד האחר, הבנה שאינה בהכרח הסכמה, אך מובילה להקשבה ולהפריה הדדית. הרבה ממאמציו של החינוך היום נדונים לכישלון כי הדור הצעיר עסוק בשימוש במחשב ליצירת קשר חד-כיווני, דבר המעצים העדר מיומנויות תקשורתיות רב-כיווניות, ולכן על בית הספר למקד את עצמו כמסגרת מקצועית–חברתית להפנמת הרגלים תקשורתיים יחד עם הבית. בעת שכולנו נשתמש באותה שפה: כשהמנהיגות יכוונו למעורבות מעורבות הורים, המורים תאפשר מעורבים ההורים יהיו ההורים בחינוך ילדיהם, , נהיה והתלמידים יבקשו אתמעורבותםשל ההורים מרוצים יותר וכולנו ניראה כמקשה אחת של הצלחה. מניסיוני הרב בתפקידים שונים ראיתי עד כמה חשובה ההלימה בין המילה לבין המעשה בשטח. לכן, אם אין כוונה לגרום למעורבות, אל תפעלו למען שותפות; הגברת הציפיות שאינן מתממשות מובילה לערעור אמון שממנו קלה הדרך לחיכוך שלילי היוצר תהליך בלתי הפיך. העדר הידע וההבנה של המורים בנוגע לדרך שבה יש לעבוד עם אוכלוסיית המבוגרים גורם לעתים רתיעה מבניית קשר עם הבית. ההורים מרגישים את הריחוק, את הניכור ואת העדר האוזן הקשבת למצוקתם עם ילדיהם. לכן למורים יש תפקיד חשוב מאוד בהכוונת תהליך של מעורבות הורים אפקטיבית, אך עליהם לקבל את תמיכת המערכת והדרכה מקצועית בהתאם לצורך הנדרש. בחינוך, בניהול ובתוכניות לימודים; חדוה טרגר, ד"ר עוסקתשנים רבות בחינוך ובתרבות, בניהול בתי ספר (לצעירים ולמבוגרים) ובמחקר בנושאים קהילתיים, במעורבות הורים ובהישגים לימודיים.

עבודה מקושרת עם בית הספר, ילדיהם מצליחים יותר בבית הספר; כשההורים מעורבים גם בבית הספר, ילדיהם מצליחים היטב גם מחוץ לכתליו. המילה "מעורבות" אינה יכולה להיאמר בנשימה אחת עם המילה "התערבות". אלה שתי מילים מנוגדות, כשחור ולבן או כ"כן" ו"לא". אם נרצה בקשר, נעודד מעורבות, ואם נתנגד לקשר ונפעיל איום או נקרין חוסר ביטחון, אזי ניצור מצב של "התערבות". יש לזכור כי אין חינוך ללא ההורים והם משמשים עמוד התווך למינוף הישגי התלמידים. כאשר אין מוכנות מצד הרשות המקומית ומערכת החינוך של משרד החינוך והתרבות להכיר בזכותם ובחובתם של ההורים לחנך את ילדיהם ,נתפסת התביעה למעורבות כהתערבות מזיקה, החותרת תחת מעמדם של אנשי בית הספר לשותפות מקצועית. יכולתה של המערכת לתעל את כוחם של ההורים לאפיקים חיוביים מותנית במדיניות שתאפשר להבין את התהליך המתרחש לנגד עיניהם ולהנהיגם בדרכים יישומיות מתאימות. מדיניות התומכת במעורבות הורים אפקטיבית חייבת להיות מושתתת על הצבת מטרות ויעדים ברורים וחד-משמעיים ועל השתחררות מן הדחף לשלוט, ורצוי להטמיע בקרב הכול את ההבנה שמעורבות כשפה היא חשובה להצלחה כי היא הסמן של הקוד ההתנהגותי בחברה. כולנו יודעים כי תלמיד מצליח בלימודים לאחר שהוא הפנים את החומר הנלמד, שהיה לחלק ממנו. הפנמה והטמעה נעשות על ידי מעורבות פעילה של הלומד בחומר הלימוד. במעורבות זו יש אותן דרכי פעולה של מעורבות הורים בחינוך ומעורבות חברתית בסביבה כי זו אותה שפה. שימוש בשפה אחת קושר בין אנשים ויוצר הבנה

כשהמנהיגות תאפשר מעורבות הורים, המורים יכוונו למעורבות ההורים בחינוך ילדיהם, ההורים יהיו מעורבים והתלמידים יבקשו את מעורבותם של ההורים - נהיה מרוצים יותר

Made with