קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

21 אל המאה ה -

סושי קלמר

אלפי מורים

ISSN 0017-9493

2015

אלול תשע"ה, אוגוסט | 06 ' גיליון מס |

כרך פ"ט | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

ואייפד

21 אל המאה ה-

גליון פתיחת שנת הלימודים תשע"ה

ISSN 0017-9493

2014 אב תשע"ד, אוגוסט | 06 ' גיליון מס |

כרך פ"ח | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

21 במאה ה -

לחיות, בעוטף עזה מורים מספרים לעבוד ולחנך

ISSN 0017-9493

2015 טבת תשע"ו, דצמבר | 02 ' גיליון מס | ' כרך צ | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

מעצבי השיחהחינוכי ההוגיםוהחוקריםשהופכיםאתהחינוך למעניין כל כך

תרבות הצריכה והחפצים שעושים את בית הספר

לחיות, לעבוד ולחנך בעוטף עזה

עושים ככה לומדים

כבר

תרבות הצריכה

21 אל המאה ה-

ISSN 0017-9493

הוראה חכמה

2015 אדר תשע"ה, פברואר | 03 ' גיליון מס |

כרך פ"ט | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

שלנו מקדםאו משבשאתהלמידה הידעהקודם .1 אתהידעבתודעתנו מארגנים הדרך שבהאנו .2 שלנו משפיעה על הדרך שבה אנו לומדים ידע חדש מחוללתאתהלמידהשלנו, מכוונת המוטיבציה .3 עלינו לרכוש ידע שליטה כדי לפתח .4 ומתחזקת אותה ומיומנויות, להתאמן בשילוב שלהםולדעתכיצד ומתי ליישם ממוקדים תרגול ומשוב .5 אותם חיוניים קשרי הגומלין .6 ללמידה האקלים של התלמידיםלבין ההתפתחות בין רמת החברתי, הרגשי והשכלי משפיעים .7 על למידתם , לומד עצמאי כדי להיות התלמיד חייב לאמץ אמונותומיומנויותמסוימות לקראתהוראהחכמה: עקרונותלהוראהמקצועית 7

7 עקרונות להוראה מקצועית

עושים - ככה לומדים

21 אל המאה ה-

ISSN 0017-9493 מנויים ומה איתך? קחו חלק בשיח החינוכי והשפיעו שי פירון מסכםכהונהקצרהמדי שיחהעםיורםהרפז מצב השפה מא' ועד ת'

ISSN 0017-9493

חינוך לתזונה בריאה

2015 ניסן תשע"ה, אפריל | 04 ' גיליון מס |

כרך פ"ט | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

21 אל המאה ה-

ISSN 0017-9493

דוח מיוחד

2014

טבת תשע"ה, דצמבר | 02 ' גיליון מס |

כרך פ"ט | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

האם יש פדגוגיה ? ישראלית

המצוי והרצוי אוכלבביתהספר.

מחקר חדשוחסר תקדיםקובעשכן, והיאלארעהבכלל

אוכל בבית הספר

פדגוגיה ישראלית

21 במאה ה -

21 אל המאה ה -

ISSN 0017-9493

2016 אדר א' תשע"ו, פברואר | 03 ' גיליון מס | ' כרך צ | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

חינוך רוחני

2015

תמוז תשע"ה, יוני | 05 ' גיליון מס |

כרך פ"ט | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

לתפוס את הרוח מיינדפולנססוחףאתמערכתהחינוך

מבטיםעלעבריתושפותאחרות. מביתהספרועדהאקדמיהללשון 22

לתפוס את הרוח

מבטים על עברית 22

21 אל המאה ה-

בין ההורים לבית הספר

ISSN 0017-9493

2015 חשוון תשע"ו, אוקטובר | 01 ' גיליון מס | ' כרך צ | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

ממעורבות לשותפות על מערכתהיחסיםבין ההוריםלביתהספר ולהפך

21 אל המאה ה-

פסיכואנליזה וחינוך

ISSN 0017-9493

2014

חשון תשע"ה, אוקטובר | 01 ' גיליון מס |

כרך פ"ט | כתב עת של הסתדרות המורים בישראל

פרויד בבית

פרויד בבית הספר

הספר

כיצדיכולה הפסיכואנליזה לעזורלהוראה וללמידה

מעורבות הורים

היו מנויים על "הד החינוך"!

לרכישת מנוי

03-6922939 : • טלפון 03-6928221 : פקס • hed@morim.org.il

Made with