החאן - פונדק הרוחות/נתן אלתרמן

יהויכין פרידלנדר, אריאל וולף, עירית פשטן

9354102 , ירושלים 2 מחלקת מכירות, דוד רמז להזמנת כרטיסים והצגות: www.khan.co.il 02-6733095 : , פקס 02-6303600 :' טל

Made with FlippingBook - Online catalogs