החאן - תעלולי סקפן

93541 , ירושלים 2 להזמנת כרטיסים והצגות: מחלקת מכירות, כיכר דוד רמז www.khan.co.il 02-6733095 : , פקס 02-6718281 :' טל

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online