לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

'tr

! ,,~~;~

! ,,~R,, .'tr ! ilR?r;t~'? 'IV1.IJ i17,1n ~'~iJ •ilR'!T 1? i'1.TiJ • ,~,~ 1? Jti ,Yl1' ~YO 11Y'!V 1? iOM - T'' - I •.• •,•1 ! 011$-p? i!>L!~W ,, io~ •.•1'J!>? 11Y C'~Mil ?::> '1il TT I ·- - T ••-1 ! ,,~R,, , 'iJ ! ?~~IJ M~~ "~t:iii"? Jti ! 0'1~':T::>il MM 1? ?9:>il • - - •: •• I -

, il·lp,~~ M~il1 1'~lj i'1 • i1~R1':TiJ '1.L! ilJ;ii5 ':? ! C'~IJiJ M~ 1? p~lj •••Y1 ii~~ :J1W ii~ ~i.1' i10~ 'l? ':? ! i1~R1i , 'iJ ,il17?H Ml.~~7PiJ ,il?J;~iJ ~?. iio::i il'il' , ••• •• 1 ·.·1 • •i:::i? 1':TT-IO' "~1::111"n - I ••- I' T

? p M'? ,M1M1$ 1lt~?;I rr? 1'::>Ti1? M::>tVT-1 ?M T • I - I - I ' - •••ino ?w ~~Mi 12 ?wi s ?w C'i~i::>il MM T T •,• ' ' I '•' I '•' ' - - '•'

! i1~R1i , 'iJ ! ilvJ!>n? Ml T I' I ''

98

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online