לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

n-;,n; o,~,, O':l~:lT o~ : . . . : -

,O'!vv ''J.in~~ :l'J.iY '~ iM2$''1R 'T:l~~~1 , O'IJ~iJ ?~? ?ip:p N'J.ip 0'7:)~::1 O'lni1 ni!:>iYi1 nN ~i::>T 1 '!U •-T- 'T'." T '." 11••: .~m7:)~ O'JJ~iJ~ O'~IJ7? P11 0'7:) Ct:>:ll Y:JiU :J~:JT 'r.IY?:)'!Ui t • - I - •• I 0 I - T I ,Y7:)itlifi1 ?:::>? '!U~N':ll 0T7:)T7:) - •• - TI 00 1 ••I - I ni'n? mirii inN :i~:iT o~ '::> t I 0 •,• T ".' I - 0 • i:i~ iniN O'Nil 0':J~:J!fi1 ?::>'IV ~;!:>N TT 0 1° • 1- T 0 , 0 •-1

? 'MiN Y7:)iWi1 ~i1tU'7:) tU'i1 . - .. - ... . ··-1

97

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online