לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

* ,i1U'?llifi1 MN i::iN? i?:)iY 'lN T ' I - '•' '' - I '' '-1 .O'RQil ':;l':;lt;> o?~ 11 iic::i i1'i1' i~r.icr.i i1r.IN" T - i1WN '::>:Jr.I ?Ni 'iYU:!lr-1 ?N t T ' t ' I ' - 1 ·-1 - I ' - •,•••I •,•I' t ••- I '

.O'i?:)iN Oi1 -

'I

''

.~l'~~ ~l~~v ;:i~ 'lJT9 T1:;i? ':;>'W7?iJ •i1'?N·7:)·t¥ iN i1r1?~ u':.;iD? o~t.? T'~ .omi:::>w::i O'n?:)·w o;:;i T I ' I ' '' I T ... .~i?:)N Oi1 - "iic:;i i1'i1'" I T 00 •:•• I '•'I ' inN7:) i:i::> U~'!U9 T ... I T I T i11!Q 'lJT! JN~7;) J'~1 .i1U'?Wi1 MN i::iN? i?:)iY 'lNi .,.,- ·.- ··-r ·· ·-1

96

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online