לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

J'-t- .I'-• .I'-· A· .I'-• ...

" =· .I'- ... ·r ·r ·r .- >I=· ... J'-:· r " l:

J'-

0 .,-

~=· r:

r: ·r r: c; r:-

D• ·~: r: ,-

C"•

.I'- r r: .I'- At- ·r

f:!t- 12!• r:- ·~=· 12!• r: ,.

,.. :· ,;-.: r.";• ,.. !• J'-:· .- .I'-=·

~ .- ·r

A•

,.. ;. A•

.-

n

.r.- •,.- <"-•

·:::a:· r:; r' n·

~ Pl ·r ·~=· -fi'

r. "

r:::.... ,. . ~· A• A•

r:

.I'- fl- a- r• ,.,, ,.. ;. >.t: D· J'-:· ,. .-

.I'-• "£1:· A· 12!• r: fl r: r. ·r

A• "' . n c;

r. l:• At

~ A• A•

J>-•

0

l:•

...

0

~ r:• Gl A• A• •r .- ,. . r.:- ~= A• r "' ,. ;. .J't- .I'- r:; r.;- .I'- n· r:- ,.. :· ..- ,. :· .- A• .I'-

.I'-• "£1:· ,f:" .I'-• "£1:·

.I'-=· ,. .I'-· .r--:· ,. ; . ,. r: .- ... r.';> .I'-=· n:· .- .-

0 ,. n• fl• A· F= 0 r· fl

12!• r: ·~ 12!• a r: r: ·r r.

Pl• r.;. A• ,.

·r .I'- .I'-•

l:•

0

Pl ·~ ·~=·

..-

·r l: c; l: ...

O· r: ·~· ,.

r:• .I'-• .I'-- .....

J'-: 0

·r Pl·

12!• ' r:·

0

..

l:·

r. r.:-

.I'- ...

·~:·

,. ...

0

Co

.I'-- r:·

.I'-• ,.,;.

.I'-=· .-

·~·

~· l: ,.. ;.

~= r

"'

...

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online