לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

n1!Jil'~:i ,,,., •T • - ••: -

7:;;~ nii¥~ il?7'r:;r1 c;~~ in'::l c'immo - - I •-1 - I ' .1i'9t1'? ,~~~ ilili:J ci7n ... - 1 1~Y9 il!:>:J T '.' I ni~1l't:lil '17' 7Y ' T ' - ''I - - .C'ii7M 'OlV:J ' '."I ' 'I'

il7''9il '!:>lY T I - - •• I - 0'00il=l C'~n::i ' I ' - I ilM'1:Jil 1it:>O T ' I - ' .ti1!iJ n~R::;i~ ::liJ! n~'~R .~'R"!iJ iiM~ C'OlV '17' ' - T •• 1- .c,07iY ni71V:J ' T - 1 - I

122

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online