לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

- .,.... ,.

r.- .,.... c:;- ·ci ,. r:• Q · ,. ,. t:!- 0 >i: t:! t:!- ~ 0 " A- ,. t:!· 0 ~ "f}1 ... :..... "f}1 ,. .,.... . ,.... .,.... ,,;.

p r '1- p 0 0 0 p 0 r:• t:!• t:!• .,.... t:!· ·;:;a,. .,... .,.... "f}:- r' .,.... C• ,..,_ '1- r- r:• .r- Pl· r · t:!- ~i >.'!· r · ,.,;. A· O· ,, - c:;- ,. ~:: ... ,. . ,. ,. . ~· C: .r- ,. .

A· t:!• 0 0 r.- r r.- ~- ,. 0 r.- ..... r.- Pl ~ r.- 0 r.- ,. Ci - ·c· :>1: 0 r· 0 ,. ,.... ,.., ,. ~=

~ 0 "f}- 0 .,.... .... ,,,. .r- ,,,. ~: c:; .r-- I!;• 0 ·~- A- A- t:!• .,.... ,. ,,, . Pl· t:!· r · ,. .,.... ,. ,. A · A• C• n• A· ..... - 0 ~:: r• r: r = A• r:

,. ,. ,. r: r:.... r ~=- ~ r: r· 0 r: 0• 0 P· ,....

r:• t:!· r:• r:• ,..... r:· ~i r:-- r:1 ,..... r:· m- .... .... ,..... ,. : ,. : r · r· ,. : r:· .... ·~ ~ :· "f} r:· ..... n• C• "f} r:· r• "f} t:! .r-:- ·~· t:!: ,. ,. ,. r· ,, . ,. P · 0 o - .,.... "f} ,... ..... o- ,. ,. ,. t:!·· 0 ,. ,.

r.- ~ ·~· 0 i;- r.- ,. 0 "'' .....

,. .,....

~

r.- r· 0• 0 r· ,. ,.

0 ~i C• n=- ,, . 0 ~ r - ,.

0 J'-· 0 ,. . ,.

~ r

t:!· ,.

0

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online