לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

r:• r:• ~· A• ~· 0 r:· "f}- J:;• r: A• i:}• A - "f}:- r:• ..... t:! t:!· c:;- "f}- ~· r ' ·r 0 .P-- :r- ~ ~r ·n=- ,. ·~,. r.- .,.... rr c:;- C• ~· .r- r r:• ,.... ..... .r- ,..... .,.... ,.... "f}:- A 0 I!;· r:· ~:

~· ~· Pl· ~ r-- A• r:• A- ,..... r:• A- er I!;• 0 .,.... ~ r.- n• ,,,_ t:! .r-:- I!;• ~· ::::;: Pl t:! ~· IZ!=- .r-- J:;• .,.... J'-• rr I!;• I!;• r · r: J:;• ,. .r- .,.... r.:- r: .,.... .,.... .r-:- n• ~ - r: r.:- J'-• r: r: ,. 0 t:!1 ·~,. "'' r.:- ..... .,.... Ci ,.., ,.... r:· A - t:!=- ~· ,.....

C:·· .,- ~· C:·· r ·· l:• rr :>1·· .r-• rr r:

A-· r: .r-:- rr "f):- .,- r

~· ~ "f}:- A·· er c:; r:· I!;• .,.... . A r: J:;·· 0 ~· r.:- r:• t:!·· .,.... .,.... r:• J'-• r Pl• "f}· r:• Ill: r: :>1- t:! .r- a ,,

r:· ~

n• r: rr

~;- r.:- r:· c:; c:; t:!• n .,- ,. . n ·· ,., .. .,- ,.

J:;:- C:• rr C=- ,.

"f}• :r- rr I!;• IZ!=- t:!

~ ~i

,.. ..

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online