לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

... ''z~x1 . . ilo/~:;:i '7:P 9'!1J n~ ni'r;t7 ~'1¥~ iltJ!$ ''z~x1 C'~ii c?~ ,p ? C;'IViYtV il;l't ii£>'Xi • ••• ..... •• 1 '97f ¥~ ?~ 'l:J~ Tl$ • 17f¥~ C¥ 'l:J~ ,il~tn ·t11'ziJ 1~ cw? '~ • 9J;l~=>T iT

143

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online