לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

* r::• "' it "i IJ• * "i "' ic ic "' ::O.i ic "' r:-• ic "' i;;: * A• ·g. r::- ..... r:: ..... r::- a J'- i:): J'- ::-. J'- r::• ~· ,.. ,.. ,.,:. ,..._ ,.. .,.., .....

J:-· 0 ,..

J'- Jl'I ,.. ..... ,..

Cl !It: J: ==--· J'-: i:):· r:· ,.. r· "i:)• .~ r::• J'- A· .

,.. ,... .,.. " ,... r:: r:: r:: ·r:: "i:):· ~:· J'-• A· .,.. ·n A· J'-· "' :I~ a ::-. A• A• "i ";: IJ• "Ea:· ,..., J:· A· J:l;• r.- " " ..... IJ:· ,... "' J:!• r ,.. .,... r:: ,.. ,.. n - r:: r:: - - . A:· ~

,... .-:. .,.. . .,.. G. ·~ ·ea· ,.. r: "i:): .... .,.. r:

'El:· ,.. n• "i J:-· 0 'El:· r ..... ,.. ,.. . .

·~

A· IJ· J:· ·~

J'-· "' r J'-· "'" n• ,.

J:!• "" J:-· ·r:: - ,.. ,. ==--· J:l;• i:;- ,..

.,.. ,. a ,..

J:: ~i 0 J:• r: r: ..... r:. ,.. r:• ...

" J:l;• J'-• r:: ,.. ::-. 0 r.- IJ· IJ• r· ::O.i

J:l;• J:l;· A: J:l;• r:: .,.... A• a IJ· " "" "' J:i J:· ,.. r::• ~ J:l;•

::O.i 0 ::-. =-i· .,.. IJ· a J:l;• "i:) IJ• ,. :· =-i· i:):· A· r::• .r:;

.r:; J:l;• .,... ,..., r· r.- r:: r::• J'-• G ,.. ,.... .,.. .,...

.. ". ,.

==--· '! G. ,-· r:: ..... A· ,. ·~ G.

"i ·~:·

r.-

.,..,

·r::

J:•

CIO "'

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online