לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

::li'IT t,u,; 1'1~"1'1~N TT •: 0 ?Hnic '""' pi;,'Tn ci' :m.1

'il:J37 1!:>0il" y ,. •,• •• -

" 1 0~7~7 c1p~ tl.1~ .C'P'1. C'~':f 1P~¥ c1:.~ 11"'11 Oil , 't:' , ~. -; .. .~R 1 t\l .il17W=ll ,C':;>?iil Ci] Ttt? 1371~ Ci] .c?~ ? TilZlN!iJ ~1.iJ , 11)~~ N'?.7( il~iJ . ,~ ,~ ~'?tt~ .p'~l?iJ N'? il! ?;~ .~~? , il11P~ '7f ,C':;>tt77) n7)7?'1f 1~1RJ;liJ CiJ .c;:;, .,

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online