לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

C'if?N . . ,., .~1 ,;371 ~1 i~tt ·i''~l?iJ N"? il! ?;~ 67 ,56 ,48 0''11~~

70 73 77 C'N?~ 82 11~37 1;!:lN1 ... : ' - . -,- .c;:;, ., ? 7iirp:~iJ ~1.iJ ,::liJT~1 Pio r1~ .p'~97) N'? il! ?;~ ? ! 1:i?t1 il! Ttt? ! ?NitZ.." '' T 1 ' ! il11il' T I .~9iJ ~1. tz7~ ':;> ,,~~ 11~1 .il~~ ,~~iJ1

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online