לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

ni~l> l"l!fl7 l"l::ll"lN •.•T - T - T -: -

ml)NlV 'l!)? Yli T '•' ••I 0 - '.' .'r-ln9lV7) ?;:,?~ '~N? ':JN? ci?'IV i7iN • 1-1• Tl ''l''T1 T - n~l)NlV 'l!)? l?li T '•' ''I ' - '.' • '~l1 ?;:,?~ 'l:J'IV? ,'i::in? ci?'IV i7iN • - T I - •• I ' -•• -r - T - n~l)NlV 'l!)? l?li T '•' ''I ' - '•' .'iliN ?;:,?~ 'lV~:Ji 'n':J? ci?'IV i7iN 'T T I ' I t ' '' I T - ml)NlV 'l!)? l?li T '.' ''I ' - '•' • '!)~~ ?;:,?~ '?:J°lV? 'lV!)l? Ci?'IV i7iN ' T I • I ' 1 t ' I - I T - ml)NlV 'l!)? Yli T •,• ''I ' - '•' ·'Oilii~r ?~?~ 'Oi:Jptt? .'Oi,RD7 ci?W ,~N ml)NlV 'l!)? l?li T '.' ••I • - •,• ·'?Ji7)('!71? ?~?~ '~~97 •'~IJ7 Ci?W i~·N n~l)NlV 'l!)? l?li T '." ''I ' - '•' •••:JiJ.N 'ni'!Vli ;;:,;~ ':JN?I)? •'il"?N? ci?'IV i7iN - I' Tl -T1-1 - •:1•,• T - .ml) Ni T I

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online