לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

l,~7, l,'l 'W ,,~T7

• 1'9v~~ '~ 1"),'i' cw~ ,C'i 8 ij i1~i::l ij?i' ,,,,, ,iol) ci?n;i •I - - l • -1 - •••?:in i1~::l 'iM T -r T - . i~9~ 7i 1 n1;:r 'DK? C'Oi'iT C'i'tV f - I • J • • ,c·i~ 1~ii1 i;:i~ , '17~ , ,~~~ ci?q;:r ...c1? 1~ii1 ,,,~ . ,¥¥.~ Jil7W ! ! ?1l.t:I ,,,, 'iM -1 • ' • 1- ? ! '1'' iM . ·- ?J~? ! iol) ci?n;i - I' -1 - ? ,~,, 1il7 tV~ i1~ ? i17?

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online