לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

,,w,

i1l~~r.\

T

:

: O...,,N;

·Ti?.! IZ?'l:t 97?¥~7 r7?1 C'W~~il C'RQW7? C'IJ"!~ •r::;iii'lf. Jii~ 7W i1~R:;lil C'Mi:Jno:::i C'lZ?lM ' ' -1 - I ' T-1 .C'OWil i117'1 17' ' I T I - I '." ',' i~Cl i'1i T I • I - .nm C' 8 n '.' T ' • - ...n n n :Jb"! :J7,~ ,:J'::;l~~ ,cw , JM~ ; cip~ 7~~ .n Ti?.!tr f'::;lii'lf. Jii~ 97?¥~7 r7?1 , 9:;>in~ ClJiM ! r??1

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online