לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

,. - ..,._ "Eli:· A - lit:• .r-- A - A: lit:· ·a· t:!· r:• r'· i::;1 r:• Pi: lit:· A• A- :io'lt- C • r .r- J'• ,... >I· c: ,. l!a• Ai' i::;1 ~· '"'' .,,. r >I· ·~- l!a• .r- n• tr. - ~ ,. tr. ,. r..;: ,-· c: Pl· ,. - 0 .r.- .,... r: .r-: C• ·a- 0 r: ,. lit:· J'• .,... r::- In· ,. C• 0 ,.,, "" r ,. r: c: c:;. In·· ,. C• A · a l!a• ,. . r · Piii t:!- •tr D C : .... ,.. .,.., ,. i::;1

·~ J'• r:• ...... A• A• J:i •tr J'• "Eli:· ,. c ·a n• ,. . ,.

·a,. a- C : "' .r-- er 0 · ,. ,.,, .r- r: n• n - •tr •tr J'· c:; .r-• ·~ ~~ .r- r:• ,. lit:· .... r.11: r:• r: c: ,... ,. n :· t:! ,. ;=: r r.t:• r: ,.,, a c: •tr tr" r· ,. r.11!• ~ ,. .,.... r:• ,. J'· .r-- •tr •tr >I• ·~ 0 Pl• "Eli• r.'I;:· Cl:· t:!- C• .... ,. J'· c: "' A 0 .,... .,,_ t:!· ~ lit:· Ill• r: ·a,. r ' ,. ,. I •tr ·a- ·~:· c: ~- k .r- ~· J:i "' n:.... n .Po·· ·a,. •tr

tr. ·~ r: .r-- ·~ k A · ...... r:• Pl• .,... n:.... ~-

0 ·~:· C• "' c: 0 tr" D :· .r- .... " ·a, "i)• ·tr r: r · ...... r · a r:• a ·r: ·r :· t:!• A· ..... .r.- c: J:i Cl· c: •tr n• ,.

c: r• ..... .,... C• r: ,. .,.., ,, .

a r:

t:! tr" C• :it::· t:!• ~ ~· Ci A• .r-- Ci ...

. r:• r.'I; •tr Cl· n• ,. C > t:! r::- r: r: o - a ,. .

ft :· ,.

C•

r:•

,.

a

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online