לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

·a· .r-• tr· .P-• lit:· .,... ,.,:. "' ·~· "' lit:• >• Cl- ~r. lit:· C• c:. r::- -!'· ,. - ,.

J'· J'• .r.- c:;- t:!• c:;- r r:• ,. - J'• .... n - .. r:• r:• tr. .. t:!· tr. Pl• I , , J'-t- r: 0 ..... A · A• ,., tr. ,. - ... :it::· .. C•

,., .r- r · r: -. tr. J'• "' c: n:.... " .,,. tr. r: " ,., ..

r.'l;I r:· tr. A t:!- r · c:;- c: c:;- ·~· 0 O· Cl- " .,... r:· ,. lit:i I:!· C:• ·a,. .. r r: . n- .. 0 I:!• r..;: . .. C:• r: •tr r · tr. A• ..... r::· ": I:! ,.,

" ·~· c:;- P..!. ": C:• r: r: r:• c: A· 0 .,...

r:· A• r• ,., tr" A · tr" tr" tr• "' tr" tr" tr" tr" tr. A - :ii:;: A• A - :it:: r:• ,.

t:!- ·~- r::- A r: r: t:!- :it::· .,....

·~. ~·

A · r:• tr. .. t •tr ;:-. r · n: .. ..

'"'. tr. n: r n• n- ~:·

C• :it::· .r- I:!• .,... Pi:. ,.,_

0

. .. .....

..

·~ r.'I;·

C:· J'•

·~:·

-

I:!• .r-

r:• ...... ·~:·

:it::· c:

r::-

r:

A - r..: r · A r: ~· .-:. ·a· o - .. .,... tr.

:it::· tr. " .P-• I:!- lit:i a " .r- •tr .. - >I• c: •tr C : A - •tr C:• J'• lit:· C:• c:; r: r· r'· I:! 0 .. .. ,.,

t:"' .P-• ~ J'; r: r:

r: r:• a

n - r: 0 n• " ·a· n - IJ: n- n• .. .. tr

•tr a '"'' tr. r::- tr. r:• 0 ~ ..... r:•

t:"' tr. ..... .. A· I:!- C i ~ r:· r:: "' ·~· a lit:· a- •tr r:• .. a C : c:;• ,., .r- r • tr. J'• tr. .. r: a

r:• n• C• n - ...... n• .r.-:· ri~ J'• >i:· ...... c;: r r::- J'• ·~:· n:.... tr. I:!- r r: :it::· ;,.; .r- tr. r

..... r:· r · ,., c:- ~ ·~:· r: r: lit:i r..: IJ: ..

,.,

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online