לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

• c I:!• A· ,. :· A• ~ c ::>\: r ::>\•

~ J'-· r:-- J'-- n• ::>\ I:!· ,. r• .,... n• r: .,... 0 n ii; ,_. C : r: n · ,,. n: r-- .,... ,. ,_ r: r r' r::-

J'-

I:!• C• ~· .,... r - s:a- J'-:· Ill· .,... .,... ,. r.- n- ·~- n - a- " : ·~- r ,,, ,. .... n : J'-:

C• ·~· ,. ·~· ::>\• r:-· J'-• ,. ii;: G J'- 0 - ,. ,. r:• n ·~ ,. ,,. 0 ·~- r: J'- - ·~: °""

D ::>\• "El· r.- J'-· J'- A: :>'!· ... , f-• r r: ~,.

~ ~ ~ ~i 0 r: ~· ~ ~ r.- ,,. r:• r:; C• D ~ .. . , .,...

0 A· ,.... ::>\ "" ,. ,,.

s;a J'- :-t: ,. . .,... r:•

a• r: n r:

,. ,. Ii!- r: ""- ::>\• "&~~ ::>\• .,... ,. ,.

"El• r.-

,,.

,,,

.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online