חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

‡ŠŠ‰ ‡Œ ’—˜ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž— • ‚Žƒ–ƒ•‚ Š” ‹‡‡…‚ ˜ƒ~‡”ŒŠ ƒŒ~˜ƒ‡ Š‚‡ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ Š‰ Š ƒŒ‡— ˜ƒ~‡–‚ –—Œ ˜ƒ‡…Ž‚Š ‘ƒ’‰ ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜ ‹‡‡ƒŽ‡— ƒŽ‰˜‡‡ ˆ‰ ˜Š ˜Œ ƒŒ–ƒ’‡ ‹‡Žƒ‰‚ 10.10.2021 ~ ‹ƒ‡ ‚ ‡~ …˜’‡˜ ‚Ž—‚ • ˜˜ƒŒ ‡  Š’ƒŒ Š‚‡ : ‚‡‚ƒ –—~ ‚†Œ ‡•‡˜ƒƒŠ ‡˜–… ‡ƒŒ‡Š‚ „‰–Œ‚ –—~ ‚†Œ ˜‡–ƒ„~‚ ‚”ƒŒ‚ ˜ƒ… ‡–Œ Š‡Š€ •‡˜ƒƒ‚ • ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜Ž— ˆ–ƒ~Š ‹‡Œ‡‡•˜Œ‚ ˜ƒ~Žƒ ‹‡–ƒ• Š— …– ƒƒ€Œ ‡”Œ „‰–Œ‚ ˜–ƒ…‚ ‘ƒ ‡’ƒŒ‚ ˜ƒ—’ƒ…‚ƒ ˜ƒŠ‡’‚ …ƒŠŠ ‹~˜‚ƒ –•ƒ‚ ˜ƒ— –•‡ • ˜–€ƒ‚ ‚‡‡ƒŠ‰ƒ~Š ‹‡Œ~˜ƒŒƒ ‹‡…ƒŽ ‹ƒ•Œ ‹‡~Ž˜‚ •  ~ ‹‡Œ‡ –•‡ ˜Œ‡‡•˜Œ Š‚‡  ˜ƒŠ‡’‚ • ˜‰–Œ ƒ~– …– ƒƒ€Œ ‹‡‡˜Ž—ƒ ‹‡‡Š~‡–†Œ ‹‡–ƒ• ‹‡Œ‡‡•˜Œ € ~ ‹‡Œ‡ (26-27 Œ . : : ‡Ž—‚ –ƒ‡—‚ : ƒ—~–‚ –ƒ‡—‚ ‚’• ˜ƒŽ‡’ ˜ƒ…˜’Ž ‹‡–ƒ‡—‚ ‡ ‚•’‚ • (28 Œ –…Œ‚ ˜~ ƒ~– ˜ƒ~Žƒ ‹‡–”• ‹‡–ƒ• Š‚‡ ‹‡Œ‡‡•˜Œ ‘ƒŽ ‹ƒ‡ ƒ˜ƒ~Š ˜‡’‡”’‚ ˜‡Ž‰ƒ˜Š ‹~˜‚ ‚ ˜ƒŠ‡’‚ ˜ƒ—ƒ • ˜ƒ”Œ~ Š‚Ž˜Œ –—~ ‚†Œ ‡ƒ—‡‡ ‹‡‡ŒŠ˜‚ ‹ –—•‚ ‹‡–—•Œ ‹‡—Œ—Œƒ Š‚‡ ‹ ‘†ƒ—‚ –—•Š ‹‡‡~–…~ ‹‡–—•Œ‚ ƒ—‡ Š‰ ˜ –—•Œ‚ ƒ—‡‡‚ ˜ƒƒŒŠƒ ‹‡‡ŒŠ˜Š Š‚‡ Œ –ŒŽ‚ ‡ŒŠ ˜ƒ˜‰ ‹‰Š— ƒ—‡‡ ˜ –—•Œ‚ ‹ –—• ˜ƒ‡‚Š ‹‰Œ …~ƒ ˜…~ Š‰Š ‹‡”‡ŠŒŒ ƒŽ~ .14-15 Œ ‹‡–—•Œ‚ ˜Œ‡—– ƒ~– Š‚‡ Š ‹‰˜Œ—–‚ Š ‚˜ƒ~ ƒ˜ƒ~ ‡‡Šƒ • Š‚‡ ‡  ˜ƒŽ€–ƒ~Œ ‚–„…ƒ –—~ ‚†Œ ‡ƒ—‡‡Œ ˜ƒ‚‚ ‚‚ ‡–ƒ‡ ‹‰Œƒ•Œ ˜~ …‡†‚Šƒ Œ„ ‹—–‡‚Š ƒ‡’•‚ ˜ƒŠ‡’‚ ˜ƒ—Š ˜ƒŒ~˜ƒŒƒ ˜‡‡Š ƒ–ƒ‡ƒ ‚Œ—–‚‚ ˆ‡Š‚˜ ‹ƒ‡ –…~Š ƒ•‡‡ ‹‡ƒƒ•‚ ‡†–’ ‚‚ –˜~ ‹€ ‹–ƒ’˜ ˜ƒ‚‚ ˜‡Ž‰˜ ˜ƒŠ‡’‚ ˜Ž— ˜Š‡…˜ ‡Ž’Š ‹‡–—•Œ‚ Š‚‡ ‡–—Œ ‹ ‹‰˜€‚ ‹~˜Š ƒ‡’•‚ ˜ƒŠ•˜ ƒŽŒŠ ˜ŽŒ Š ‚˜ƒŒ‚ ‚~‡”‡‚ ˜— ‡Ž’Š ˜ƒ• ‚Œ‰ ˜ƒŽ…˜Š ‡€‚Š ƒ‡’•‚ƒ ‘ƒ‡~‚ ˜ƒ—Š Š ƒŒ‡— ‹‡–ƒ•‚ Œ •Š…Š ƒŽ˜†‡Š— ‹Ž‡~— ‹‡–ƒ…‡~ ƒŽ‰˜‡‡ ‹‡—‡‰ Œƒ‚ Š— ˜ƒŽ€–ƒ~Œ ˜ƒ‚ ‡~ ˜ƒ~Ž‚ƒ • ˜~ƒ ‚Ž—‚ Š— ƒ—~–‚ –†ŒŠ ‹‡ƒŒ‡Š‚ ˜‡Ž‰˜ ˜~ ƒ~”Œ˜ ‹‰Š ˜—€ƒŒ‚ ˜–ƒ… ƒŒ‡Š‚ –‰— ‡ŒƒŠ—˜ƒ ‚Œ—–‚‚ ‡–Š —ƒ–‚ ‡Œ‚ Š‰ • 2022 –~ƒŽ‡ ˜~–•Š ‹–’˜˜ ‡Ž—‚ –†ŒŠ ˜‡Ž‰˜‚ Š ƒŒ‡— • . ‚  “‡•‚ ˆŠ‚Œ ˜ƒ‰–Ž ƒ—~–‚ –†ŒŠ ˜ƒŒ—–‚‚ ‹‰Œƒ•Œ ƒ…‡†‚ƒ ‹—–‡‚Š ƒŒ‡•‚ • ˜–ƒ…‚ ‘ƒ ‡’ƒŒ Š‚‡  ˜ƒ—’ƒ…‚ƒ ˜ƒ‡ƒŠ‡’‚ …ƒŠ www.vatik.org.il ˜ƒ˜‰ ‚˜ƒŒ‚ –˜~ ‹€ ‹‡‡’ƒŒ ˜ƒŠ‡’‚ ‡†–’ ‹‰Œƒ•Œ ƒ…‡†‚ƒ ‹—–‡‚Š ƒ–‚Œ Š‚‡  ˜ƒ~–˜‚Š ‹‰˜~ —ƒ€’Š ‹‡‰…Œ

23

Made with FlippingBook Annual report maker