עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

שכר הלימוד שכר הלימוד לקורסים שנתיים בימים א'- ג'

מחיר שנתי לתלמידי חוץ

מחיר שנתי לחברי העמותה

מספר קורסים שנתיים

₪ 880

₪ 780

קורס אחד

₪ 1,760

₪ 1,560

שני קורסים

₪ 2,590

₪ 2,290

שלושה קורסים

₪ 3,370

₪ 2,970

ארבעה קורסים

₪ 4,100

₪ 3,600

חמישה קורסים

₪ 4,780

₪ 4,180

שישה קורסים

יחויבו עם תשלום הקורס הראשון ₪ 100 דמי ההרשמה בסך

שימו לב! ככל שתבחרו יותר קורסים המחיר לקורס ירד

נוהל החזרי שכ"ל • תלמיד הנרשם לקורס/ים והגיע לשני מפגשים ראשונים ואינו מעוניין להמשיך - יחויב .₪ 100 בתשלום דמי הרשמה בסך • היעדרות ממפגשים מכל סיבה שהיא לא תזכה את הנרשם בהחזר או הפחתת שכ"ל אלא במקרה של ביטול חוג עפ"י הנוהל המפורט בהמשך. • מהשנה ומעלה בהשתתפות בקורס 50% במקרה של הפסקה זמנית רצופה המהווה עקב בעיה רפואית בלבד יש להגיש מכתב למזכירות יהל בצירוף אסמכתא רפואית והעניין יישקל בהנהלת העמותה. • במקרה של ביטול השתתפות בקורס יש למלא במועד הביטול "טופס ביטול השתתפות" הנמצא במזכירות יהל. ההחזרים יחושבו בהתאם לנוהל החזרים פנימי של העמותה (בניכוי דמי הרשמה ) בהתייחס למועד הגשת הטופס. בקשה בדיעבד לא תתקבל! ₪ 100 בסך

21

Made with FlippingBook flipbook maker