מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

פרט ורווחה

מידע לעובדת בהריון או לאחר לידה להלן מידע בנושא זכויותייך בתקופת ההיריון, חופשת הלידה, החל"ת (חופשה ללא תשלום ( וחזרתך לעבודה בתום התקופה. לידיעתך חובה להודיע לאגף משאבי אנוש על הריונך עד החודש החמישי. מהלך ההיריון היעדרות לבדיקות רפואיות: עובדת בהריון רשאית להיעדר ע"ח המעסיק לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ו/או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון- על פי היקף העסקתה. עליך להמציא אישור רפואי על ההיעדרות ולהעבירו לרכזת הנוכחות. מספר שעות ההיעדרות (מעבר למכסת ימי המחלה המאושרת) המותר על פי חוק: שעות; לגבי אישה העובדת פחות ממשרה מלאה, 40 אישה העובדת בהיקף של משרה מלאה זכאית ל- תהיה זכאית באופן יחסי לפי היקף משרתה. שמירת הריון במידה שמצב בריאותך או מצב העובר מחייב שמירת הריון עפ"י החלטה בכתב של רופא נשים – ייתכן מח' שכר תסייע לך בהכנת הטפסים לתביעה שהנך זכאית לקבלת גמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי. מול הביטוח הלאומי. החלטת הביטוח הלאומי אינה מידית ולעיתים עוברים מס' חודשים

בטרם קבלת התשובה. בתקופה זו לא ניתן להשתמש בימי מחלה בהוראת הביטוח הלאומי על מנת למנוע כפל תשלומים. ככל והביטוח הלאומי משיב שאינו מאשר שמירת ההריון, עליך לפנות עם התשובה למחלקת שכר ויוזנו לך ימי מחלה בהתאם לצבירה שברשותך. עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה בהתאם לאישור הרפואי שברשותה.

חופשת הלידה עליך לעדכן את אגף משאבי אנוש על תאריך הלידה ופרטי הילוד ולשלוח את אישור הלידה. הנך זכאית 18 שבועות. עבור לידת תאומים 15 לחופשת לידה בת שבועות . המועצה תגיש 21 שבועות ועבור שלישייה עבורך תביעה לדמי לידה בתשלום מהביטוח הלאומי והזכאות לקבלה תיקבע על ידם. ככל והועסקת במועצה מעל שנת עבודה- הנך זכאית שבועות נוספים 11 לשהות בחופשת לידה למשך שבועות). תקופה זו תיחשב 26 ללא תשלום )סה"כ לצבירת הותק אולם לא לצורך חלק מתשלום זכויות סוציאליות.

2023 // חוברת קליטה לעובד 19

Made with FlippingBook Learn more on our blog