מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

תאונות עבודה . לצרף 211 וטופס ב.ל 250 במקרה של תאונת עבודה, יש להודיע למשאבי אנוש לצורך קבלת טופס ב.ל את כל החומר הרלוונטי (מסמכים מקוריים בלבד) ולהעביר לרכזת הנוכחות אשר תדאג להשלמת הטיפול בתביעה והעברה למוסד לביטוח לאומי להמשך טיפול ומעקב. ככל ותאונת העבודה מוכרת על ידי הביטוח הלאומי- העובד יקבל את דמי התאונה באופן מלא מהמועצה. אם תאונת העבודה לא תוכר- ינוכו ימים אלה מימי המחלה של העובד. שירות מילואים עובד שנקרא לשירות מילואים או לשירות בשעת חירום, ליום אחד או לתקופה ממושכת יותר, חייב להציג מידית את צו הקריאה לממונה הישיר ולהודיעו בדבר תקופת ההיעדרות הצפויה. בתום שירות המילואים, על העובד להמציא למשאבי אנוש אישור על תקופת השירות בפועל, כתנאי לקבלת שכר לתקופה זו. לפירוט זכויות מילואים ובני זוגם ניתן להיכנס לפורטל העובדים בקישור: https://www.menashe.co.il/uploads/n/1703757837.4860.pdf שמחות ואירועים משפחתיים עובד זכאי לימי חופשה נוספים במקרים הבאים: לרגל נישואיו שלושה ימים בסמוך למועד החתונה (יש לצרף הזמנה לחתונה לדו"ח הנוכחות) לרגל נשואי בן/בת- יום אחד ביום החתונה. לרגל הולדת ילד/ה - יום הלידה ע"ח ימי מחלה. עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של אם ילדו; דין היעדרות כמפורט להלן: לעניין שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית וינכו ממכסת ימי החופשה לה זכאי העובד, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום. לעניין שני ימי ההיעדרות הנותרים – כדין היעדרות מפאת מחלה, ימי ההיעדרות אלו יבואו בחשבון במניין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם. ועד העובדים והמועצה מעניקים שי לרגל אירועי שמחה(לידה, חתונה, חתונת ילד, בר/בת מצווה ילד. ניתן למלא טופס באתר המועצה ולצרף הזמנה לאירוע. אבל ימי אבל על מות קרוב/ה מקרבה ראשונה- אב, אם, בן, בת, אח, אחות, 7 עובד יהודי/נוצרי- זכאות ל בעל או אישה, ידוע/ה בציבור או ילד חורג אשר אומץ כדין- שבעה ימים. ימי אבל על מות קרוב/ה- סבא, סבתא, אם, אב, בעל, אשה, בת, בן, 7 עובד מוסלמי/דרוזי – זכאות ל אח, אחות, נכד/ה, אחיין, אחיינית, דוד, דודה, בן דוד, בת דוד. יש להציג תעודת פטירה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 18

Made with FlippingBook Learn more on our blog