מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

הצהרה אישית על מחלה מותרת פעמיים בשנה בלבד לעובדים בהסכם קיבוצי או חוזה בכירים, כאשר בכל פעם ניתן להצהיר על יומיים רצופים. ימים אלה מנוכים ממכסת ימי המחלה הצבורים ואינם ניתנים לצבירה ו/או העברה משנה לשנה. ההצהרה תתבצע על גבי טופס הצהרת מחלה. מחלת ילד שנים, זכאי לזקוף ימי היעדרות בשל מחלת ילדו על חשבון מכסת ימי 16 הורה לילד שטרם מלאו לו ימים בשנה, לשני ילדים, זכאי עד 8 המחלה שצבורה לו, על סמך אישור רופא. הורה לילד אחד, זכאי עד ימים. 12 ימים ולשלושה ילדים ומעלה, זכאי עד 10 שנים, זכאי 16 עובד שהוא "הורה יחיד" (כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות) של ילד שטרם מלאו לו ימים בשנה 20 ימים בשנה להורה יחיד עם שני ילדים ועד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלת הילד, 16 ל- להורה יחיד עם שלושה ילדים ומעלה. ההיעדרות הנ"ל מנוכות מסך ימי המחלה העומדים לזכות העובד. היעדרות הורה לאדם עם מוגבלות עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות (לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בעטיה מוגבל תפקידו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים), ועבד ימים, או חלקי ימים בשנה של היעדרות בפועל, על חשבון מכסת 18 שנה לפחות במועצה, זכאי לזקוף עד ימי המחלה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו, לצורך מתן סיוע אישי (ליווי, השגחה וכל סיוע הנדרש ממוגבלותו של הילד, ללא הגבלת גיל הילד עם המוגבלות) שמחייב היעדרות .

אם בן זוגו של העובד הינו שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא ימים נוספים, או חלקי 18 בחזקתו הבלעדית של העובד, זכאי העובד לזקוף עד ימים, של היעדרות מתוך ימי המחלה או ימי החופש הצבורים לו, לפי בחירתו. שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב 52 בנוסף, העובד זכאי להיעדרות של עד היעדרות לאדם עם מוגבלות, בלא ניכוי משכר עבודתו. אם בן זוגו של העובד הינו שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד, זכאי שעות נוספות בשנה בלא ניכוי משכרו. 52 העובד להיעדר עד מחלת הורה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן 6 עובד זכאי לזקוף עד זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה. לידיעתך ימי מחלה בלתי מנוצלים ניתנים לפדיון בעת יציאה לגמלאות, על פי כללים שנים 10 ,וותק של 50 המוגדרים בחוק והסכמים קיבוציים (ובכל מקרה רק לאחר גיל ומעלה וכדו').

2023 // חוברת קליטה לעובד 17

Made with FlippingBook Learn more on our blog