מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

זכאות ימי החופשה מוצגת בתלוש השכר - העובד יכול להתעדכן במכסת הימים העומדת לרשותו. בקשה ליציאה לחופשה שנתית מחייבת אישור מוקדם של המנהל הישיר, בהתחשב בסדרי העבודה ובבקשות העובדים. החופשה תתוכנן מראש על מנת שתאפשר לעובד לממש זכויותיו, מבלי לפגוע בתפקוד המועצה. הבקשה תוגש באמצעות טופס החתום ע"י המנהל אשר יועבר לרכזת הנוכחות לתיעוד ומעקב. ימי חופשה 55 חל איסור על פדיון ימי חופשה במהלך תקופת העבודה. באישור מראש- ניתן לצבור עד ימי חופשה בשנה); על העובדים לנצל 65 בשנה (לעובדים שישה ימים בשבוע תינתן זכות צבירה של עד חלק מהיתרה העודפת עד סוף השנה. בתום תקופה זו, יתרת הימים העודפת תמחק. מזכירות, אבות בית, ספרנים ולבורנטים בבתי הספר, תומכות חינוך ופסיכולוגים חינוכיים זכאים בנוסף לחופשה השנתית, לימי חופשה פנימיים בפגרות החגים. אין לחרוג מיתרת ימי החופשה. יום הזיכרון לחללי צה"ל עובד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חלל מערכות ישראל, כולל חללי פעולות איבה , רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יום זה ייחשב כיום עבודה. יש להודיע על כך .13:00 למשאבי אנוש. ביום זה עובדים עד השעה

יום הבחירות לכנסת ישראל יום זה הוא יום שבתון. העובדים יהיו חופשיים מהעבודה.

ימי צום עובד במשרה מלאה המצהיר שהנו צם באחד מששת הצומות הבאים: צום גדליה, י' בטבת, תענית אסתר, ורבע 6 י"ז בתמוז, ט' באב, או רמאדן רשאי לקיצור יום העבודה בשעתיים ובלבד שלא יעבוד פחות מ שעות. עליו לעדכן את מנהלו שבועיים טרם הצום ולדווח 6 , לא פחות מ 2024 שעות, והחל מספטמבר לרכזת הנוכחות על כך.

ימי מחלה הזכאות השנתית לימי מחלה נצברת על פי מספר ימי העבודה התקניים בשבוע על פי הטבלה המצורפת.

מס' ימי עבודה בשבוע זכאות שנתית לצבירת מחלה כמות ימי מחלה לצבירה בחודש

6

5

4

3

2 1

30

30

18

13

8 5

2.5

2.5

1.5 1.1

0.7 0.4

זכאות ימי המחלה מוצגת בתלוש השכר ובדוח הנוכחות- העובד יכול להתעדכן במכסת הימים העומדת לרשותו. היעדרות בגין מחלה מחייבת הצגת אישור רופא. ימי שישי, שבת וחג נלקחים בחשבון במניין ימי היעדרות המחלה. עובד הנעדר למעלה ימי מחלה באופן רציף - מופנה לבדיקת כושר עבודה ע"י רופא תעסוקתי, ולא יוכל 60 מ- לשוב לעבודה טרם הצגת אישור.

2023 // חוברת קליטה לעובד 16

Made with FlippingBook Learn more on our blog