מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

משרת הורה (אם מניקה) עובדת במשרה מלאה, לרבות אם מאמצת שילדה ילד, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום וזאת עד שעות 36 לגיל שנה של הילד. שעות עבודתה של אם במשרה מלאה עד שנה אחת לאחר הלידה תהיינה ש"ש. הסכם זה חל גם על 35 , שעות עבודתה של אם במשרה מלאה יהיו 2024 שבועיות. החל מספטמבר עו"ס במשרה מלאה. הטבה זו תקפה גם לעובד שאשתו לא מקבלת הטבה זו במקום עבודתה. עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת. היעדרות בשל טיפולי הפרייה ופריון עובדת העוברת סדרת טיפולים בהפריה חוץ גופי, בין אם באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, רשאית להיעדר בגין טיפולים אלה עד ארבע סדרות טיפול בשנה:

ימים (בכל אחת מהסדרות) 16 - 14 ימי עבודה 5 • עובדת אשר עובדת ימים (בכל אחת מהסדרות) 20 - 14 ימי עבודה 6 • עובדת אשר עובדת שעות בשנה. 40 • היעדרות של חלקי ימים לצורך טיפולים מותרת עד ימי ההיעדרות ינוכו מצבירת ימי המחלה הצבורים של העובדת. ימים בשנה. 10 לעניין זה לא תעלה על עובד תקופת ההיעדרות של

תוספת מעונות המועסקת במשרה מלאה, זכאית לתשלום תוספת מעונות, בהתאם להסכם הקיבוצי, 5 אם לילדים עד גיל תוספת זו תשולם לך באופן אוטומטי במשכורתך. זכרי כי עליך לעדכן את מח' השכר בהולדת הילד ולהעביר צילום תעודת זהות עם פרטי הילד. תוספת מעונות תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו. כך, למשל, תוספות מעונות לא תשולם בעד תקופה אשר בגינה היית זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי או לגבי תקופות בהן שהית בחופשה ללא תשלום. תוספת זו תקפה גם לעובד שאשתו לא מקבלת תוספת מעונות במקום עבודתה. עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת.

2023 // חוברת קליטה לעובד 21

Made with FlippingBook Learn more on our blog