מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

תנאי העסקה

דירוג העובד ידורג בהתאם לתפקידו ולהשכלתו, לפי מסלולי הקידום שנקבעו בהסכמים הקיבוציים הארציים ובהתבסס על המסמכים שהמציא עם קליטתו למועצה. קידומו של עובד בדרגה, יתבצע על פי מתח הדרגות שנקבע ומסלולי הקידום לעיסוקים השונים, כולל שהות של פרק זמן המתחייב בכל דרגה ודרגה לפי הסכמי השכר הקיבוציים הארציים. דרגות כל עובד ידורג בהתאם לסולם הדרגות המתאים לדירוג אליו הוא שייך (מנהלי, מח"ר, מהנדסים, עו"ס וכד') ולפי מתח הדרגות המתאים לתפקידו. יכול להתקדם בדרגה במסגרת מסלול הקידום או מתח הדרגות הצמודות למשרתו אם עונה לאחד התנאים הבאים: . שהייה של פרק זמן מינימאלי בדרגה כפי שנקבע במסלולי הקידום- כאשר במרבית המקרים העלייה 1 מתרחשת כל שנתיים. . עמידה בכישורים: השכלה, הכשרה מקצועית, תעודות, רישיונות וכד' כפי שנקבע במסלולי הקידום. 2 . העברה למשרה אחרת, שינויים בתקן, זכיה במכרז וכדו' 3 שנים תוספת 3 . עובד אשר הגיע בתפקידו לדרגה המקסימאלית המתאימה לתפקידו, יוכל לקבל לאחר 4 .)+( שהייה בדרגה . המשמעות היא שדרגתה הראשונית 6-8 לדוג', מזכירת מחלקה נקלטת בדירוג המנהלי במתח דרגות של שנים, עלייה נוספת 3 , ולאחר 8 , לאחר שנתיים נוספות עלייה לדרגה 7 , לאחר שנתיים עליה לדרגה 6 היא . זהו שיא מתח הדרגות לתפקיד זה. 8+ לדרגה עם זאת, בדירוג החינוך המשלים, לא קיים מתח דרגות והדרגה נקבעת על פי השכלה. בדירוג המח"ר והפסיכולוגים, עובדים בעלי תואר שני זכאים לקיצור פז"מ בין הדרגות. וותק במעמד הקליטה עליך לדווח לאגף משאבי אנוש על הניסיון התעסוקתי שצברת, בהתאם לכך תונחה להמציא אישורים מתאימים לצורך קביעת הוותק הרלוונטי עבורך בהתאם לכללים (מעל שליש משרה וכדו'). אישור הוותק צריך לכלול את שם המעסיק, שם העובד ות"ז, תקופת העבודה המדויקת, אחוז המשרה והתפקיד אותו ביצעת- באופן מפורט, על מנת לבחון זיקה לתפקיד הנוכחי. בדירוג המנהלי והחינוך המשלים יוכרו רק ותקים ממקומות עבודה ציבוריים. בדירוגים מקצועיים (מח"ר, הנדסאים וכדו), יוכרו ותקים שנצברו בעבודה מרגע קבלת התואר הראשון/ הדיפלומה, גם ממקומות פרטיים, בהתאם לכללים. עובדים בעלי תואר שני בדירוג המח"ר והפסיכולוגים זכאים לותק מואץ- כל שנת ותק מוכר מסיום התואר השני, תוכר כשנה וחצי, בהתאם לכללים. ותק בעבודה מתעדכן מדי שנה בחודש ינואר בלבד, ולדירוג החינוך המשלים והוראה, בחודש ספטמבר מדי שנה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 22

Made with FlippingBook Learn more on our blog