מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

מפה ומבנה ארגוני

מפת ישובי המועצה

רגבים

מי עמי

כפר גליקסון אלוני יצחק

אל עריאן

קציר

עין עירון

משמרות

כפר פינס

אום אל קוטוף

ברקאי

מצפה אילן

גן השומרון

גבעת חביבה מענית

עין שמר

שער מנשה

גן שמואל

מצר מיסר

תלמי אלעזר

מאור

שדה יצחק

להבות חביבה

מגל

2022 – מנשה אזורית מועצה – ארגוני מבנה מבנה ארגוני - מועצה אזורית מנשה - 2024 -

המועצה מליאת

המועצה ראש שדה אילן

המועצה ועדות

: למועצה תמך גופי • מנשה . א . מ לפיתוח הכלכלית החברה • ראם עמותת • ם . ת . ו . ר עמותת • מנשה - פינס כפר דתית מועצה

ש " יועמ

מגדרי ושוויון בריאות

פנים מבקר

מדיה וניו פרסום צ " יח

גזבר קוסקס נתן

ל " מנכ פלמר חגי

הסביבה איכות וקיימות

וקידום רישוי עסקים

תחבורה

בריאות

תרבות

נוער

תברואה

ובניה לתכנון הועדה

ישובים

בטחון

חינוך

רווחה

תיירות

פרויקטים

אנושי הון

בטיחות קצין בתעבורה

וקופה גביה

ח " שפ

פקחים

שכר

רכש

הרך גיל

מעברים מרכז

ח " הנה

ס " קב

רכזת אסטרטגיה

עירונית ספריה

צעירים מרכז

ספר בתי

מחשוב

נוער קידום

2023 // חוברת קליטה לעובד 7

Made with FlippingBook Learn more on our blog