מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

קליטה בעבודה וסדרי העסקה

קליטה באגף משאבי אנוש ומסמכים נדרשים לקליטה במסגרת תהליך הקליטה נשלח אליך קישור למילוי טפסים. יש לקרוא ולמלא את כל הטפסים בעיון. בנוסף, יש להצטייד במסמכים הבאים ולצרפם לקישור/להגישם למחלקת שכר: . טפסי קליטה מלאים וחתומים. 1 . צילום ת"ז כולל הספח. 2 . אסמכתא על פרטי חשבון בנק. 3 . רישיון נהיגה (במידה ותפקידך מזכה באחזקת רכב) 4 . רישיון רכב בבעלותך ו/או ביטוחים (במידה ותפקידך מזכה באחזקת רכב- יש לחדש מדי שנה) 5 . אישור על שירות צבאי/לאומי (ניתן להשיג מאתר האישורים של צה"ל או מעמותות השירות הלאומי) 6 . אישור על השכלה תיכונית או תואר אקדמאי או אישור שקילה ממשרד החינוך לתואר אקדמי שנעשה 7 בחו"ל ו/או תעודה מקצועית/בגרות, בהתאם לדרישות התפקיד. . אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (ציבוריים), הכוללים: תקופות העסקה, היקפי משרה 8 והעיסוק- מפורט ככל הניתן (הכרה בוותק לשכר הינה בהתאם להנחיות מרכז שלטון מקומי). . במידה והינך מועסק בדירוג האקדמאים או דירוגים מקצועיים אחרים- אישורי העסקה ממקומות 9 עבודה קודמים (גם פרטיים), הכוללים: תקופות העסקה, היקפי משרה והעיסוק- מפורט ככל הניתן (הכרה בוותק לשכר הינה בהתאם להנחיות מרכז שלטון מקומי). . טופס הצטרפות/המשך חברות מקרן הפנסיה או טופס העברת בעלות מביטוח מנהלים. 10 כל עובד זכאי לבחור קופת פנסיה כרצונו, באם לא תיבחר קופה ספציפית, תיושם ברירת המחדל. באם הנך מעוניין להפקיד לקופה קיימת, עליך לפנות לקופה המנהלת ולבקש העברת העלות לפוליסה ולאחר מכן את הפוליסה או נספח ו' להעביר לחשבת השכר 500232145 למועצה אזורית מנשה ח.פ . תיאום מס הכנסה וביטוח לאומי (במידה ויש הכנסה נוספת) 11 יש להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים עד למועד תחילת העבודה. בימים לאחר חתימת החוזה ומילוי טפסי הקליטה הנדרשים, יונפק לך צ'יפ נוכחות. באחריות היחידה הקולטת לבצע מעקב על מנת לוודא שכל היבטי הקליטה שלך מבחינה מקצועית, מנהלתית, אישית וחברתית, מבוצעים כהלכה.

הודעה על שינויים בפרטים אישיים כל שינוי בפרטים האישיים לרבות שינוי כתובת, טלפון, מצב משפחתי (נישואין, גירושין, פטירת בן זוג, שינוי במספר ילדים, רכישת השכלה אקדמית וכיוצ"ב) מחייב הודעה מיידית למשאבי אנוש- מח' שכר. עליך למלא טופס עדכון ). חובת הדיווח חלה על העובד, 101 פרטים אישיים (טופס בצרוף האישורים הנדרשים. ע"פ דיווחים אלה, ישולמו דמי הנסיעות בתחבורה ציבורית, נקודות הזיכוי וכדו'.

2023 // חוברת קליטה לעובד 9

Made with FlippingBook Learn more on our blog