מרכז לימודי חברתי ״מלוא״ חוברת פעילות תשפ״ד | 2023-2024