נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

מפגש בשטח

– 360 0 על התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון ריאיון עם טלל דולב, מנהלת התכנית ירדן יצחקי לבלום את

ה

ה ל י פ נ

התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון מיושמת 2006 בעקבות החלטת ממשלה משנת - לאמץ את דו"ח הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה (ועדת שמיד). התכנית משותפת לחמישה משרדי ממשלה, ומטרתה לצמצם את היקף מצבי הסיכון בקרב ילדים ובני נוער. היא מיושמת בלמעלה יישובים השייכים לאשכולות 170– מ (רמה חברתית–כלכלית 1–5 יישובים בינונית–נמוכה). כמחצית מהיישובים יהודים וכמחציתם ערבים. התכנית מתוקצבת על–ידי המדינה במתווה רב– 155 שנתי, ושיעור ההקצאה המרבי הוא . 1 מיליון שקל לשנה , עובדת סוציאלית וחוקרת, 2 טלל דולב - התכנית 360 0 מנהלת היום את " הלאומית לילדים ולנוער בסיכון" בפריסה ארצית.

דולב: בתכנית הלאומית יש יישום כמעט מלא של המלצות ועדת שמיד לילדים

ולנוער בסיכון. חשוב להבין שוועדת שמיד לא נולדה על רקע משבר גדול בנוגע לטיפול בילדים ובנוער בסיכון, אלא מתוך הזדמנות שנוצרה על רקע פוליטי, , כאשר 2002 חברתי ואידיאולוגי. בשנת בנימין נתניהו היה שר האוצר, בוטלו קצבאות רבות, והייתה תחושה שיש צורך במעשה חברתי. צעדת המחאה של ויקי בעקבות הקיצוצים הללו קידמה גם 3 כנפו היא את המעשה צעד קדימה ועוררה את

מודעות הציבור הישראלי. בד בבד התגבשו תפיסות אידיאולוגיות מקצועיות שלפיהן יש להשאיר יותר ילדים בסיכון בקהילה ולתת מענים טיפוליים לילדים ולמשפחותיהם מוסיפה: דבר נוסף דולב כבר בגיל הרך. שהתפתח הוא ההכרה בילדים בסיכון

מיליון שקלים לשנה. התקציב משותף לכלל המשרדים. כל המשאבים מיועדים לפיתוח מענים 220– היקף התקציב לכלל התכנית בהבשלה מלאה כ 1 בקהילה, ושליש מתוכם נדרשות הרשויות להקצות לתכניות, להתערבויות ולשירותים עבור ילדים בגיל הרך. טלל דולב, עובדת סוציאלית, ניהלה במשך שנים רבות את מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון מאיירס–ג'וינט–ברוקדייל. במסגרת תפקידה במכון 2 הייתה נציגה בוועדת שמיד ואחר כך הפכה למנהלת התכנית. - נגד קיצוץ הקצבאות שיזם שר האוצר דאז, בנימין נתניהו, במסגרת מהלך 2003 ויקי כנפו הייתה מנהיגת מאבק האמהות במשפחות חד–הוריות בשנת 3 כולל להפחתת ההוצאה הממשלתית בתחומי סעד ורווחה, בפרט בכל הנוגע להבטחת הכנסה של מגזרים חלשים, דוגמת האמהות החד–הוריות.

31

Made with FlippingBook Online newsletter