נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

מפגש מחקרי

ּ על העברה בין-דורית של סגנון ההורות מהעבר להווה

1 שפעת צברי ושמרית בן חיים

"בקרבו של כל אדם מצויה פינת–סתרים, מעין מובלעת, המוצנעת אף מעיני עצמו... ובה מוצנעים חומרי התפאורה של דרמת הילדות שלו... עם היוולד הילדים, מתעוררים במובלעת–הסתרים חיים חדשים, והדרמה זוכה להמשכה" .)1992 , (מילר שני מחקרים נערכו לאחרונה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר–אילן על–ידי עובדות סוציאליות קליניות, בהנחיית ד"ר שירלי בן שלמה, והם מאירים באור חדש את הנושא של העברה בין–דורית - מהורות מתעללת בילדות להורות העכשווית של ההורים שהיו אז ילדים. ההשערה הבין–דורית שהמחקרים התבססו עליה נתמכת בספרות באופן תאורטי, אמפירי וקליני. לפי אותה השערה, התרומה המשמעותית של סביבת הגידול הילדית להורות העכשווית קשורה לנטייתם של ילדים להזדהות עם הוריהם. נטייה זו מובילה לכך שכאשר הם נעשים הורים, הם מאמצים, בדרך כלל, את אותן צורות התנהגות שהתנסו בהן בילדות. שערכה שפעת צברי במחקר הראשון אימהות אשר להן 169 ) השתתפו 2014( .)6–12( ילד אחד לפחות בגיל החביון המשתתפות מילאו חמישה שאלונים לדיווח עצמי: שאלון לבדיקת סגנון בעבר ובהווה, שאלון )PAQ( ההורות להערכת רמת הדיפרנציאציה של העצמי , )CTQ( , שאלון טראומת ילדות )LDSS( ושאלון )PSI( שאלון לחץ בהורות דמוגרפי הכולל משתני רקע של האם,

בין ההורות שנחוותה בעבר ובין ההורות בהווה? אמנם נמצא שהדיפרנציאציה היא גורם ממתן של הקשר בין ההורות שנחוותה בעבר ובין תפיסת הלחץ בהורות הנוכחית, אולם בכיוון שונה מהמצופה. נמצא כי הקשר בין סגנונות ההורות הלא מיטביים (שתלטני ומתירני) לתפיסת לחץ גבוהה בהורות מתחזק בנוכחות הדיפרנציאציה. ממצא זה ממחיש את העובדה שדיפרנציאציה גבוהה לעצמה אינה ערובה להורות חיובית אם אינה מלוּוה בהפנמה של מודל הורי מיטבי, מודל שאפשר לרכוש באמצעות הדרכה הורית וטיפול. ערכה שמרית בן חיים המחקר השני את ). המחקר בחן אם התקיימה 2014( העברה בין–דורית של סגנון ההורות שחוותה האם בילדותה אל סגנון ההורות שהאם מספקת בהווה לילדה, ובכלל זה קבלה/דחייה הורית שלו. אימהות לילדים 150 במחקר השתתפו ). האימהות מילאו 0–6( בגיל הרך שאלונים לדיווח עצמי לפי הפירוט הזה: המורכב משני שאלונים PAQ שאלון נפרדים - לבדיקת סגנון ההורות של האם בהווה וסגנון ההורות שחוותה האם , PARQ–f ; שאלון )Buri, 1991( בעבר Rohner לבדיקת קבלה/דחייה הורית , ; שאלון )Khaleque, & Cournoyer, 2005 , לבדיקת טראומה של התעללות CTQ ; שאלון )Bernstein & Fink, 1998( בילדות של caregiving , לבדיקת מערכת ה– CSF Sherman–Iron, Mikulincer, &( האם , וכן שאלון פרטים אישיים )Shaver, 2010 של האם.

משתנים משפחתיים, וכן שאלה על קשיים מיוחדים של הילד . הממצאים מאששים את קיומה של העברה בין–דורית של סגנון ההורות, ובכלל זה העברה בין–דורית של התעללות. באופן ספציפי נמצא כי סגנון הורות שתלטני ואלים שנחווה בעבר קשור לסגנון הורות שתלטני ואלים בהווה ולתפיסת לחץ גבוהה יותר בהורות. כך גם סגנון הורות מתירני, המאופיין בסמכות הורית נמוכה מאוד, שחוותה האם בילדותה, קשור לסגנון הורי מתירני בהווה ולרמות לחץ הורי גבוהות יותר. לעומת זאת, סגנון הורי סמכותי, המאופיין באיזון טוב בין אמפתיה לסמכות, שנחווה בעבר, נמצא קשור לרמות נמוכות של לחץ הורי. ממצא חשוב לא פחות הוא התרומה הישירה של טראומת התעללות בילדות לסגנון הורות פחות טוב בהווה (מתירני) ולתפיסת לחץ גבוהה בהורות, תרומה המדגישה ממצאים אמפיריים קודמים בקשר לסיכון להעברה בין–דורית של התעללות. ראוי לציין בהקשר זה שאף שסגנון הורות מתירני אינו קשור בפגיעה ישירה בילד כסגנון ההורות השתלטני - עצם העובדה שההורים אינם מציבים לילדיהם גבולות פוגעת בעקיפין בתחושת הביטחון והיציבות הרגשית שלהם. עוד נמצא במחקר כי אימהות שאופיינו ברמת דיפרנציאציה (נפרדוּת) גבוהה יותר גילו סגנון הורות חיובי (סמכותי) ותפיסה נמוכה של לחץ בהורות. אחת השאלות המעניינות שעמדו במרכז מחקרה של צברי הייתה זו: האם בקרב אימהות המאופיינות בדיפרנציאציה גבוהה של העצמי יהיה קשר חלש יותר

שפעת צברי ושמרית בן חיים הן עובדות סוציאליות קליניות שעובדות עם ילדים, בני נוער ומשפחות. 1

45

Made with FlippingBook Online newsletter