נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

להגדיל את יכולתה למצות את החלקים הטובים בהורות המתירנית שחוותה בעבר ולקבל יותר את ילדה. מאחר שהימנעות קשורה למוטיבציה caregiving נמוכה ב– Shaver et ולנכונות להעניק סיוע וטיפול ( , אימהות המאופיינות בהימנעות )al., 2010 נמוכה תבטאנה יותר היענות וזמינות לילד, רגישות לצרכיו וקבלה הורית. חשיבותם של שני המחקרים בהיבט התאורטי היא בהרחבה והעמקה של הידע האמפירי בקשר להעברה בין–דורית של סגנון הורות בכלל ושל הורות מתעללת בפרט, בקרב אימהות לילדים בגיל הרך ובקרב אימהות לילדים בגיל החביון. כמו כן, מחקר זה עוסק, למיטב ידיעתנו - לראשונה, בהבנת התפקיד הממתן של הדיפרנציאציה של העצמי ושל סגנון בהקשר זה, ובכך ייחודו. caregiving ה– בהיבט הפרקטי, ממצאי המחקר עשויים לסייע בפיתוח התערבויות מניעתיות וטיפוליות בתוך הקהילה, כדי לצמצם העברה בין–דורית של הורות לקויה ולסייע בשבירת מעגל ההתעללות הרב– דורי ובבניית סגנון הורי חיובי. במישור הטיפולי, מומלץ לעובדים סוציאליים ומטפלים העובדים עם אימהות להתמקד בעיבוד חוויות העבר לצד הדרכה הורית ספציפית - לבניית כלים שונים מאלו המוכרים לאם מילדותה. מקורות תפקוד הורי וקבלה .)2014( ' בן חיים, ש - דחייה הורית בקרב אימהות לילדים בגיל טרום ביה"ס: הקשרם לקשר שחוו האימהות עם אמן בילדותן, טראומה של . caregiving התעללות בילדות ומערכת ה– בית הספר לעבודה סוציאלית. אוניברסיטת בר–אילן, ). הדרמה של 1992( ' מילר, א הילד המחונן. תל אביב: הוצאת דביר.

הממצאים העלו כי גם בקרב אימהות לילדים בגיל הרך, אם שחוותה סגנון הורי מיטבי של אִמה בעבר הייתה בעלת נטייה לאמץ סגנון הורי מיטבי בהורותה, ואם שחוותה סגנון הורי שתלטני או מתירני של אִמה בעבר הייתה בעלת נטייה לאמץ אותו סגנון הורי בהווה. אם שדיווחה על חוויה של סגנון הורי מיטבי של אִמה הייתה מאופיינת בנטייה ליותר קבלה הורית ופחות דחייה הורית של ילדה, ואילו אם שדיווחה על חוויה של סגנון הורי שתלטני של אִמה הייתה מאופיינת בנטייה לדחייה של ילדה. כלומר, בשני המקרים נצפתה העברה בין–דורית מלאה של חוויות העבר בהורות להורות בהווה. נמצא עוד כי טראומה בילדות קשורה יותר לסגנון הורי שתלטני בהווה ופחות לסגנון הורי מיטבי. כמו כן נמצא כי טראומה בילדות קשורה לפחות קבלה הורית ויותר דחייה הורית. עם זאת, לא נמצא קשר בין טראומה בילדות לבין הנטייה לאמץ סגנון הורי מתירני. נמצא כי caregiving בנוגע לסגנון ה– אימהות המאופיינות ברמת הימנעות נוטות לאמץ caregiving גבוהה במערכת ה– סגנון הורי שתלטני או מתירני בהווה. כמו כן, אימהות המאופיינות בהימנעות נוטות יותר לדחות את הילד caregiving ב– ופחות לקבל אותו. כך נמצא כי אימהות המאופיינות ברמה גבוהה של חרדה ב– נוטות לאמץ סגנון הורות caregiving שתלטני ונוטות יותר לדחות את הילד. לא נמצא קשר בין סגנונות ההורות האחרים (סמכותי ומתירני) ובין דחייה הורית. גם כאן אחת השאלות המעניינות הייתה של האם עשוי caregiving אם סגנון ה– למתן את הקשר בין ההורות שחוותה בעבר ובין מאפייני ההורות שלה בהווה. הממצאים הצביעו על כך שאף שסגנון הורי מתירני בעבר קשור לפחות קבלה הורית של האם את ילדה בהווה - כאשר האם מאופיינת בהימנעות נמוכה הקשר בין המשתנים נחלש. caregiving ב–, כלומר, רמת הימנעות נמוכה אצל האם ממתנת את הקשר בין חוויות העבר שלה לסגנונה ההורי הנוכחי. ההורות המתירנית מובחנת מסגנונות ההורות האחרים בכך שהיא משלבת רמות שונות של היענות הנעות בין קבלה ללא )Buri, 1991( לילד גבולות ובין הזנחה. על–פי הממצאים caregiving נראה כי הימנעות נמוכה ב– היא משאב אישיותי של האם, והוא עשוי

אמהות לילדים בגיל .)2014( ' צברי, ש החביון: תרומתם של חוויות ילדיות ודיפרנציאציה של העצמי לסגנון הורות . בית הספר ולתפיסת לחץ באמהות לעבודה סוציאלית. אוניברסיטת בר- אילן. Bernstein, D., & Fink, L. (1998). Childhood trauma questionnaire: A retrospective self–report. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. Buri, J. R. (1991). Parental authority questionnaire. Journal of Personality Assessment, 57 , 110–119. Rohner, R., Khaleque, A., & Cournoyer, D. (2005). The parental acceptance– rejection: Theory, methods, cross– cultural evidence, and implications. In R.P. Rohner & A. Khaleque (Eds.), Handbook for the study of parental acceptance - rejection (4th Ed) (pp. 1–35). Storrs, CT. Rohner Research Publications. Shaver, P. R., Mikulincer, M., & Shemesh–Iron, M. (2010). A behavioral - system perspective on prosocial behavior. Prosocial motives, emotions, and behavior: The better angels of our nature (pp. 72–91). Washington, DC, US: American P s y c h o l o g i c a l Association.

SUTTERSTOCK צילום של

הממצאים מאששים את קיומה של העברה בין דורית של סגנון ההורות, ובכלל זה העברה בין דורית של התעללות.

46

Made with FlippingBook Online newsletter