מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

יום רענון הסדרי בטיחות

יום רענון שנתי לשמירה על כשירות לבעלי תעודת "מסדירי בטיחות באתרי סלילה" מתכונת שעות אקדמיות 6 נושאי הלימוד המרכזיים נושאי הלימוד משתנים ומתעדכנים

ימי רענון לפקחי תנועה

ימי רענון בשנה על מנת לשמור על כשירות מקצועית והארכת תוקף 2 פקח תנועה מחוייב בביצוע התעודה. מתכונת שעות אקדמיות 6 : יום ריענון פרונטלי דקות 45 יחידות לימוד, סה"כ 5 : יום רענון מקוון - לומדה נושאי הלימוד המרכזיים נושאי הלימוד משתנים ומתעדכנים

רשימת הקורסים והתכנים הלימודיים מתעדכנים מעת לעת ונתונים לשינויים על ידי צוות מכללת "נתיבים". Shutterstock.com תמונות:

31

Made with FlippingBook flipbook maker