פרסומידע - גיליון 1053

לֹוח פרסו ידִע

לֹהשכרה באלֹון שבות מ"ר 105 ,' חדִ 4 דִירת מחסן/חדִר עבודִה + חדִשה, מושקֱעת מאודִ סטנדִרט גבוה ביותר מאורת, יח' הורים, כניסה פרטית, חצר 052-3114934

דִירות

דִרושים

שונות

לֹתכלֹת מרדִכי עציון דִרושה בכפר שיווקֱית מזכירה kodesh05@gmail.com

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ חוג ציור בשמן לֹנשים ימי שלֹישי בבוקֱר בנווה דִניאלֹ 054-7775966 : לֹפרטים הרשמו לֹדִיוור הדִיגיטלֹי וגלֹיון פרסומידִע יחכה לֹכם בתיבת המיילֹ לֹפני כולֹם מידִי שבוע! תמר ותפוח מגשי פירות מעוצבים לֹמשלֹוחים 054-7775966 tamar-vetapuach.com

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

אבידִות

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה בנוה דִניאלֹ חדִ' מרווחת 6 דִירת כניסה מיידִית! 052-6783099

חדִש בשוקֱ! לֹמכירה באלֹעזר בשכונה הוותיקֱה בית צמודִ קֱרקֱע עלֹיית גג + דִו מפלֹסי חדִרי שינה 5 , מ”ר 215 עם פוטנציאלֹ אדִיר 054-4882194

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה בית פסטורלֹי באלֹון שבות

44/21 או 45/21 ’ מכרז מס

מדִריכי/ות מועדִונית דִרושים/ות לֹמועצה מקֱומית אפרת לֹאגף שירותים חברתיים

בשכונה הוותיקֱה עלֹית גג + ’ חדִ 5 מ”ר 550- מגרש כ אפשרות הרחבה מ”ר 300- עדִ כ

היקֱף משרה: ש”ש 12 ש”ש או 20 בשעות אחה”צ דִירוג: חינוך, נוער, חברה וקֱהילֹה דִרגה: בהתאם לֹהשכלֹת המועמדִ/ת

אזור שקֱט

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה

אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס יש פתרון

קֱבלֹן שיפוצים מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון

היקֱף משרה: 83.3% דִירוג ודִרגה: 4-7 מנהלֹי

סייע/ת מדִריך/ה

לֹמרכז הקֱסו”ם

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 12

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs