פרסומידע - גיליון 1053

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע

גלֹיון

1053 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

10.12.2021

|

תשפ”ב

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ויגש ו’ טבת |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 2

ידִע

פרסו

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 3

ידִע

פרסו

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה

מילֹוי מקֱום לֹהחלֹפה בחופשת לֹידִה 83.3% : היקֱף משרה 4-7 דִירוג: מנהלֹי

סייע/ת לֹגננת

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות, פרטים באתר: www.efrat.muni.il

דִרוש/ה עובדִ/ת סוציאלֹי/ת פרטני/ת לֹתחום הזקֱנה לֹמועצה מקֱומית אפרת לֹאגף שירותים חברתיים

דִירוג: עו”ס ח’-י’ 75% : היקֱף משרה מילֹוי מקֱום

לֹתקֱופת חלֹ”דִ, תיתכן הארכה

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 4

ידִע

פרסו

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

NRG 1 1-800-391-391

מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה

לֹ’ נוזלֹ הסקֱה 50 לֹיטר 1000 לֹמזמינים

מתנה שמיכת חורף מפנקֱת לֹיטר 1000 לֹמזמינים או

*התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ!

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ:

055 - 933 - 0991

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 5

ידִע

פרסו

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 6

ידִע

פרסו

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 7

ידִע

פרסו

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 8

ידִע

פרסו

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 9

ידִע

פרסו

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 10

ידִע

פרסו

תיקֱוני ניאגרות לֹלֹא שבירת קֱירות ולֹלֹא גרימת נזקֱ. < שיפוץ ושיקֱום מיכלֹי הדִחה מכלֹ החברות. < זמין ומידִי(. מלֹאי חלֹקֱים לֹניאגרות < סמויות )במלֹאי כרמיאלֹ שירותי אינסטלֹציה ושיפוצים תיקֱון ניאגרות סמויות וגלֹויות

ג’בריט

חרסה

פלֹסאון

שירותי אינסטלֹציה מכלֹ הסוגים < תקֱון פיצוצי צנרת מכלֹ הסוגים <

צלֹם! ושמור לֹשעת הצורך

סניט

)סמארט-כבלֹ( פתיחת סתימות במכונה < ייחודִית (33953 עבודִות שיפוצים ברמה גבוהה )קֱבלֹן רשום < אחריות מלֹאה עלֹ כלֹ סוגי העבודִות בהנהלֹת כרמיאלֹ | כולֹלֹ המלֹצות ולֹקֱוחות מרוצים בשפע

גרואה

ויסה

carmielso fer11@gmail.com f

02-6761265 / 050-5617779

בבקֱשה לֹא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן לֹתאם תיקֱונים בשעות אחה”צ

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹהשכרה באלֹון שבות מ"ר 105 ,' חדִ 4 דִירת מחסן/חדִר עבודִה + חדִשה, מושקֱעת מאודִ סטנדִרט גבוה ביותר מאורת, יח' הורים, כניסה פרטית, חצר 052-3114934

דִירות

דִרושים

שונות

לֹתכלֹת מרדִכי עציון דִרושה בכפר שיווקֱית מזכירה kodesh05@gmail.com

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ חוג ציור בשמן לֹנשים ימי שלֹישי בבוקֱר בנווה דִניאלֹ 054-7775966 : לֹפרטים הרשמו לֹדִיוור הדִיגיטלֹי וגלֹיון פרסומידִע יחכה לֹכם בתיבת המיילֹ לֹפני כולֹם מידִי שבוע! תמר ותפוח מגשי פירות מעוצבים לֹמשלֹוחים 054-7775966 tamar-vetapuach.com

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

אבידִות

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹהשכרה בנוה דִניאלֹ חדִ' מרווחת 6 דִירת כניסה מיידִית! 052-6783099

חדִש בשוקֱ! לֹמכירה באלֹעזר בשכונה הוותיקֱה בית צמודִ קֱרקֱע עלֹיית גג + דִו מפלֹסי חדִרי שינה 5 , מ”ר 215 עם פוטנציאלֹ אדִיר 054-4882194

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה בית פסטורלֹי באלֹון שבות

44/21 או 45/21 ’ מכרז מס

מדִריכי/ות מועדִונית דִרושים/ות לֹמועצה מקֱומית אפרת לֹאגף שירותים חברתיים

בשכונה הוותיקֱה עלֹית גג + ’ חדִ 5 מ”ר 550- מגרש כ אפשרות הרחבה מ”ר 300- עדִ כ

היקֱף משרה: ש”ש 12 ש”ש או 20 בשעות אחה”צ דִירוג: חינוך, נוער, חברה וקֱהילֹה דִרגה: בהתאם לֹהשכלֹת המועמדִ/ת

אזור שקֱט

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה

אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס יש פתרון

קֱבלֹן שיפוצים מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון

היקֱף משרה: 83.3% דִירוג ודִרגה: 4-7 מנהלֹי

סייע/ת מדִריך/ה

לֹמרכז הקֱסו”ם

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 12

ידִע

פרסו

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 13

ידִע

פרסו

לֹאולֹפנת אור תורה אוריה

יועצת חינוכית מ"מ )החלֹ מינואר( דִרושה

קֱו"ח ניתן לֹשלֹוח לֹדִוא לֹ: ” erellashok@gmail.com deenaa@oriya.org.il

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 14

ידִע

פרסו

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs