פרסומידע - גיליון 1053

סולֹר ונפט לֹחימום ביתי

NRG 1 1-800-391-391

מתחײבים לֹמחיר הזולֹ ביותר! לֹלֹיטר נוזלֹ הסקֱה

מבצע לֹנוזלֹ הסקֱה תקֱני עדִ גמר המלֹאי

מתנה

לֹ’ נוזלֹ הסקֱה 50 לֹיטר 1000 לֹמזמינים

מתנה שמיכת חורף מפנקֱת לֹיטר 1000 לֹמזמינים או

*התמונה לֹהמחשה בלֹבדִ!

תשלֹומים לֹלֹא ריבית 10 עדִ | מכבדִים כרטיסי אשראי 1-800-391-391 טלֹ:

055 - 933 - 0991

| ו’ טבת תשפ”ב | 10.12.2021 | 5

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs