פרסומידע - גיליון 1053

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה

מילֹוי מקֱום לֹהחלֹפה בחופשת לֹידִה 83.3% : היקֱף משרה 4-7 דִירוג: מנהלֹי

סייע/ת לֹגננת

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות, פרטים באתר: www.efrat.muni.il

דִרוש/ה עובדִ/ת סוציאלֹי/ת פרטני/ת לֹתחום הזקֱנה לֹמועצה מקֱומית אפרת לֹאגף שירותים חברתיים

דִירוג: עו”ס ח’-י’ 75% : היקֱף משרה מילֹוי מקֱום

לֹתקֱופת חלֹ”דִ, תיתכן הארכה

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 4

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs