פרסומידע - גיליון 1053

לֹאולֹפנת אור תורה אוריה

יועצת חינוכית מ"מ )החלֹ מינואר( דִרושה

קֱו"ח ניתן לֹשלֹוח לֹדִוא לֹ: ” erellashok@gmail.com deenaa@oriya.org.il

| 10.12.2021 | ו’ טבת תשפ”ב | 14

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs