פרסומידע - גיליון 1085

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ואתחנן טו’ באב תשפ”ב 12.8.2022 | |

גלֹיון

1085 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 2

ידִע

פרסו

| טו’ באב תשפ”ב | 12.8.2022 | 3

ידִע

פרסו

תיקֱוני ניאגרות לֹלֹא שבירת קֱירות ולֹלֹא גרימת נזקֱ. < שיפוץ ושיקֱום מיכלֹי הדִחה מכלֹ החברות. < זמין ומידִי(. מלֹאי חלֹקֱים לֹניאגרות < סמויות )במלֹאי כרמיאלֹ שירותי אינסטלֹציה ושיפוצים תיקֱון ניאגרות סמויות וגלֹויות

ג’בריט

חרסה

שירותי אינסטלֹציה מכלֹ הסוגים < תקֱון פיצוצי צנרת מכלֹ הסוגים <

צלֹם! ושמור לֹשעת הצורך

פלֹסאון

סניט

)סמארט-כבלֹ( פתיחת סתימות במכונה < ייחודִית (33953 עבודִות שיפוצים ברמה גבוהה )קֱבלֹן רשום < הפעלֹת דִודִי שמש וחשמלֹ כולֹלֹ תיקֱונים. <

גרואה

ויסה

אחריות מלֹאה עלֹ כלֹ סוגי העבודִות בהנהלֹת כרמיאלֹ | כולֹלֹ המלֹצות ולֹקֱוחות מרוצים בשפע

carmielso fer11@gmail.com f

02-6761265 / 050-5617779

בבקֱשה לֹא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן לֹתאם תיקֱונים בשעות אחה”צ

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 4

ידִע

פרסו

| טו’ באב תשפ”ב | 12.8.2022 | 5

ידִע

פרסו

לֹיישוב תקֱוע דִרוש/ה

100% : היקֱף משרה רבש”צ

דִרישות התפקֱידִ: שנ”לֹ 12 השכלֹה: מינימום יידִרש לֹמגורים בישוב מצב בריאותי תקֱין וכושר גופני טוב רשיון נהיגה לֹפחות 07 רובאי נסיון פיקֱודִי )עדִיף מבצעי( + בוגר קֱורס פיקֱודִי שעות 24 זמינות מלֹאה עבודִה בכפוף לֹרשויות הצבא והישוב לֹלֹא רישום פלֹילֹי יכולֹת הנעת צוות עובדִים וניהולֹ מערכות יכולֹת התבטאות גבוהה בכתב ובע”פ יכולֹת תיפקֱודִ במצבי לֹחץ נסיון וידִע קֱודִם באבטחת יישובים - יתרון משרת שירות מילֹואים פעילֹ

רקֱ פניות מתאימות ייענו נא לֹציין עבור משרת רבש”צ

pnim@tekoa.co.il לֹמיילֹ: 30/8/2022 קֱו”ח ניתן לֹהגיש עדִ לֹתאריך

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 6

ידִע

פרסו

| טו’ באב תשפ”ב | 12.8.2022 | 7

ידִע

פרסו

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 8

ידִע

פרסו

| טו’ באב תשפ”ב | 12.8.2022 | 9

ידִע

פרסו

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 10

ידִע

פרסו

| טו’ באב תשפ”ב | 12.8.2022 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

קֱירוב לֹבבות - ייעוץ זוגי

לֹהשכרה / לֹמכירה חדִרים 3 , באפרת, בדִקֱלֹ גדִולֹים, לֹלֹא מדִרגות 54-5581584 ! מיידִי לֹמכירה בכרמי צור חדִ' 5.5 בית פרטי מ"ר, במצב מעולֹה 133 מגרש פינתי, גינה היקֱפית גדִולֹה אופציה לֹהרחבה לֹפרטים: 054-5996053

דִירות

שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ קֱבלֹ את הגלֹיון השבועי שלֹ פרסומידִע במהדִורה הדִיגטלֹית לֹפני כולֹם הירשם לֹניוזלֹטר

אשמח לֹעזור לֹזוג שחווה קֱשיים בזוגיות כדִי לֹמצוא את האושר והשלֹווה שהייתה לֹהם פעם מפגשים( 10-12) טיפולֹ בטווח קֱצר מפגשים פנים אלֹ פנים או דִרך זום 054-6034471 דִניאלֹ אדִלֹר kiruv.levavot18@gmail.com

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

לֹהשכרה באפרת, רימון חדִ' 3 מדִורגים, דִירת גינה ומרפסת + קֱ"קֱ 050-2585868 055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

מחירים נוחים

נהג שומר שבת

לֹמכירה

בזית מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס

מיניבוס מפואר מקֱומות 19 ירון 054-4304737 : טלֹ |

& 2,750,000

הסעות לֹנתב”ג ולֹכלֹ חלֹקֱי הארץ

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il מ”ר, אופציה 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז לֹהרחבה מיידִית! & 2,870,000 בדִקֱלֹ חדִרים, 4 דִירת & 2,150,000 חדִרים, 5 דִופלֹקֱס גן & 2,875,000 בתמר חדִרים, מושקֱעת 5 דִירת & 2,790,000 & 12,000 ’ חדִ 7 , מ”ר 240 , בדִגן, דִו משפחתי לֹהשכרה

054-4882194

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

אבידִות

לֹמכירה ברימון באפרת חצי מדִו משפחתי חדִרי שינה, 5 מ"ר 230 , קֱומות 2 גינה פסטורלֹית, מעוצב בטוב טעם 4,250,000 מחיר &

נמצא בכפר 7/6- ב עציון עלֹ-ידִ השטיפת בגדִ ציצית רכבים, 9932559 : טלֹ

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

לֹהשכרה באלֹעזר מ"ר 40- דִירת סטודִיו, כ

תושב יקֱר, שים לֹב !

לֹזוג צעיר או יחידִ 052-4658232 : טלֹ

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמגורים או לֹהשקֱעה באלֹו”ש החדִשה!

עקֱב יציאה לֹחופשה, משרדִנו יהיה סגור 19/8 , ועדִ יום שישי כב’ אב 11/8 , מיום חמישי ידִ’ אב , משרדִנו יפתח כרגילֹ. 21/8 , ביום ראשון כדִ’ אב

מ”ר עם מחסן 93 קֱומה ראשונה חדִרים 3

19/8/22 , בשבוע הבא, ערש"קֱ פר’ עקֱב, כב’ אב לֹא יצא גלֹיון 'פרסומידִע'

ונוחה מזגן, מרפסת קֱרובה לֹבית כנסת

( יצא אי"ה כרגילֹ 1086) ' הגלֹיון הבא שלֹ 'פרסומידִע .26/8 , ביום שישי ערש"קֱ פר' ראה, כט’ אב

- הגלֹיון האזורי השבועי פרסומידִע

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 12

ידִע

פרסו

תספורות רקֱ 99 ₪

צבע לֹשיער רקֱ 99 ₪

החלֹקֱות שיער החלֹ מ- 499 ₪

| טו’ באב תשפ”ב | 12.8.2022 | 13

ידִע

פרסו

דִרוש/ה איש/ת רכש

דִרישות:

התפקֱידִ כולֹלֹ:

אסרטיביות הבנת שרטוטים אנגלֹית טובה

ביצוע הזמנות מעקֱב ספקֱים משרה מלֹאה

עבודִת צװת יכולֹת לֹמידִה

לֹפרטים: צבי חי

tzvih@maoz-ind.co.il

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 14

ידִע

פרסו

| טו’ באב תשפ”ב | 12.8.2022 | 15

ידִע

פרסו

פתחנו ואנו מחכים לֹכם עם מבצעים מיוחדִים

Made with FlippingBook - Online catalogs